ŠIRI NA SRBIJU TE BIH

FLIXBUS SE IZ HRVATSKE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Au­to­bus­ni pri­je­voz­nič­ki kon­cept FlixBus sla­vi ovih da­na pr­vu go­di­nu pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj, a u me­đu­vre­me­nu je na­ša zem­lja pos­ta­la i nji­ho­vo re­gi­onal­no sre­di­šte za sre­diš­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu (CEE). Ka­ko is­ti­ču iz sa­me tvrt­ke, od če­ti­ri me­đu­na­rod­ne li­ni­je iz Za­gre­ba, Osi­je­ka, Pu­le i Spli­ta, FlixBus da­nas iz­rav­no po­ve­zu­je 90 hr­vat­skih gra­do­va s 500 des­ti­na­ci­ja u osam dr­ža­va. Is­to­dob­no je i nji­hov tim u Hr­vat­skoj na­ras­tao od tri čla­na na sa­daš­njih 30. Iz FlixBu­sa is­ti­ču i či­nje­ni­cu da je nji­ho­va hr­vat­ska po­druž­ni­ca ove go­di­ne po­ve­za­la Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu u ovaj pri­je­voz­nič­ki sus­tav, a što je slu­čaj pr­ve zem­lje ko­ja ni­je čla­ni­ca EU. Na­jav­lju­ju da FlixBus vr­lo br­zo kre­će i pre­ma Sr­bi­ji, Ma­ke­do­ni­ji te Cr­noj Go­ri. Dar­ko Jus, re­gi­onal­ni di­rek­tor FlixBu­sa, is­ti­če da će se to do­go­di­ti ti­je­kom 2018. U go­di­nu da­na tvrt­ka je pre­vez­la oko 400 ti­su­ća put­ni­ka sa­mo u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.