KONČARU 13 MI­LI­JU­NA KU­NA ZA SIGURNIJI TRAMVAJ

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ >>

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BIČAK

Pos­to­je­ći tramvaj, ko­ji vo­zi za­gre­bač­kim uli­ca­ma, će do­bi­ti do­dat­ne ure­đa­je i sof­tver za ve­ću si­gur­nost put­ni­ka i pje­ša­ka

Kon­čar je do­bio 13,3 mi­li­ju­na ku­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va Eu­rop­ske uni­je za pro­jekt dalj­njeg ra­zvo­ja si­gur­nos­ti svo­ga tra­mva­ja Sa­feTRAM, za što je ju­čer ta tvrt­ka pot­pi­sa­la ugo­vor s Mi­nis­tar­stvom gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta. Is­to­dob­no su od­lu­ke o fi­nan­ci­ra­nju pro­je­ka­ta iz europ­skih fon­do­va do­di­je­lje­ne za ukup­no 19 ma­lih, sred­njih i ve­li­kih tvrt­ki, ukup­ne vri­jed­nos­ti 138,5 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko je is­tak­nuo Da­rin­ko Ba­go, pred­sjed­nik Upra­ve Kon­ča­ra, no­vac će bi­ti utro­šen za is­tra­ži­vač­ko­ra­zvoj­ni pro­jekt, te­žak ukup­no 18,4 mi­li­ju­na ku­na, a ko­ji se odvi­ja u su­rad­nji sa za­gre­bač­kim Fa- kul­te­tom elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva.

“Pla­ni­ra­mo ra­zvi­ti sus­tav ko­ji će naš tramvaj uči­ni­ti si­gur­ni­jim, a sa­mim tim i kon­ku­rent­ni­jim na glo­bal­nom tr­ži­štu. Ra­di se o ra­zvo­ju sof­tve­ra i har­dve­ra ko­ji će po­ve­ća­ti si­gur­nost put­ni­ka u vo­zi­li­ma, ali is­to ta­ko i os­ta­lih su­di­oni­ka u pro­me­tu, a po­seb­no pje­ša­ka”, ka­zao je Ba­go.

To su be­ne­fi­ti od EU

Mar­ti­na Da­lić, pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, is­tak­nu­la je da je ovaj na­tje­čaj po­seb­no za­nim­ljiv jer se od­no­si i na ve­li­ke tvrt­ke, a ne sa­mo na ma­le i sred­nje ko­je su uglav­nom u fo­ku­su europ­skih fon­do­va.

“Ovo je je­dan od naj­bo­ljih pri­mje­ra kak­vi su nam be­ne­fi­ti od člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji. Ia­ko je ti­je­kom pre­go­vo­ra bi­lo mno­go skep­se, po­seb­no zbog kom­pro­mi­sa ko­je smo mo­ra­li na­pra­vi­ti, sad je vid­lji­vo da ko­ris­ti ko­je ima­mo od EU, a po­seb­no na­še gos­po­dar­stvo, nad­ma­šu­ju sve ono što smo mo­ra­li pro­gu­ta­ti pri­je”, ka­za­la je Da­lić.

Pre­dvi­đe­no 970 mil. eura

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de je do­da­la i da je tre­nu­tač­no pod uprav­lja­njem nje­zi­na mi­nis­tar­stva alo­ci­ra­no 970 mi­li­ju­na eura iz fon­do­va EU, a po­seb­no je is­tak­nu­la važ­nost pro­je­ka­ta is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja, ko­ji naj­češ­će ko­ris­te ve­li­ke tvrt­ke, za svo­ju kon­ku­rent­nost na glo­bal­nom tr­ži­štu. Još ve­ću pot­po­ru od Kon­ča­ra je do­bi­la ve­li­ka tvrt­ka Se­dam IT, i to 26,7 mi­li­ju­na ku­na za pro­jekt “Po­ve­ća­nje ra­zvo­ja no­vih pro­izvo­da i us­lu­ga ko­je pro­iz­la­ze iz ak­tiv­nos­ti is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja”, te­žak ukup­no 57,8 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko je po­jas­nio An­te Ju­ri­ši­ću iz Se­dam ITa, ra­di se o sa­svim no­vom kon­cep­tu, svo­je­vr­s­nom po­ziv­nom cen­tru bu­duć­nos­ti ko­ji bi tre­bao bi­ti pro­izvod za či­tav svi­jet.

U ka­te­go­ri­ji sred­njih tvrt­ki EU no­vac su do­bi­li Po­sao na dla­nu, Ter­ra Spor­ti­va, Drun­ken Lum­ber­jack te Re­ac­her. U seg­men­tu ma­lih tvrt­ki od­lu­ke o fi­nan­ci­ra­ju iz na­tje­ča­ja “Kom­pe­tent­nost i razvoj ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva” do­bi­lo je 13 po­du­ze­ća i obr­ta.

ROBERT ANIĆ/

Da­rin­ko Ba­go uz mi­nis­tri­ce Mar­ti­nu Da­lić i Ga­bri­je­lu Ža­lac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.