U Agro­ko­ru za­gla­vi­li i de­se­ci mi­li­ju­na FGS-a Nexus

‘Ne­pri­hvat­lji­va prak­sa’ Što je bi­lo mo­ra­ju is­tra­ži­ti ins­ti­tu­ci­je sus­ta­va, ka­že M. Da­lić, Han­fa ot­pri­je pre­is­pi­tu­je slu­čaj

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN

UA­gro­ko­ru je s 40ak mi­li­ju­na ku­na po os­no­vi je­se­naš­nje po­zaj­mi­ce za­gla­vio i jav­no­pri­vat­ni fond Nexus FGS, od­nos­no tvrt­ka Nexus ula­ga­nja kao druš­tvo po­seb­ne na­mje­ne (SPV) pu­tem ko­jeg se re­ali­zi­ra­ju ula­gač­ki pro­jek­ti fon­da. Ka­ko uz pri­vat­ne inves­ti­to­re u FGSo­vi­ma pu­tem HBORa ula­gač­ki par­ti­ci­pi­ra i dr­ža­va, pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić­na upit o to­me rek­la je da je to sa­mo pri­mjer ne­pri­hvat­lji­ve i nez­dra­ve pos­lov­ne prak­se u fi­nan­ci­ra­nju kon­cer­na u vri­je­me Upra­ve Ivi­ce To­do­ri­ća. “Što je bi­lo mo­ra se is­tra­ži­ti u ok­vi­ru ins­ti­tu­ci­ja sus­ta­va”, ka­že.

U po­zaj­mi­ci Agro­ko­ru, na­ime, za­vr­ši­la su sred­stva ko­ja je Po­vje­re­nič­ki od­bor fon­da uime ula­ga­te­lja za­pra­vo odo­brio za do­dat­no fi­nan­ci­ra­nje Za­grebMon­ta­že d.o.o. (kroz ko­nver­ti­bil­nu vlas­nič­ku po­zaj­mi­cu) ko­ju su Nexus ula­ga­nja pret­hod­no do­ka­pit ali­zi­ra­la i ta­ko doš­la do 51% vlas­niš­tva. Za uprav­ljač­ko druš­tvo Nexus Pri­va­te Equ­ity Part­ne­ri ta je po­zaj­mi­ca bi­la “kla­sič­no ko­mer­ci­jal­no uprav­lja­nje vi­škom lik­vid­nos­ti Nexus ula­ga­nja”. Za­grebMon­ta­ži ta­da ni­su bi­la po­treb­na do­dat­na sred­stva, a po­zaj­mi­ca je, ka­žu, odra­đe­na “po tr­žiš­nim uvje­ti­ma i uz od­go­va­ra­ju­će ins­tru­men­te osi­gu­ra­nja”. U pr­vom kvar­ta­lu po­tra­ži­va­nje je i pre­pu­šte­no Za­va­ci­ja, grebMon­ta­ži. Agro­kor, ina­če, i sam je­dan od ula­ga­te­lja u FGSo­ve, ta­da je još ser­vi­si­rao dio obve­za, tvr­de, a kad je pres­tao, ZM je po­kre­nu­la ovr­hu nad (po­sred­no) Agro­ko­ro­vim udje­lom u Kon­so­li­da­to­ru (Da­le­ko­vod). No, ak­ti­vi­ra­njem ‘Lex Agro­ko­ra’ i ta je ak­ci­ja za­vr­ši­la na le­du. O to­me je li po­sri­je­di bio tek “obi­čan ko­mer­ci­jal­ni po­sao” usko­ro će se oči­to­va­ti i Han­fa, ko­ja već ne­ko vri­je­me pre­is­pi­tu­je taj slu­čaj.

Kon­cern je i sam ula­gao u FGS-ove

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.