Na­kon 10 go­di­na su­do­va­nja taj­ne snim­ke se ne priz­na­ju

Ma­li ma­es­tro U nas­tav­ku pro­ce­sa Go­tov­cu i Sta­ni­ću iz­dvo­je­ni do­ka­zi ko­ji su se uva­ža­va­li na tri su­đe­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - IVANA JAKELIĆ/VL

Da je hr­vat­sko pra­vo­su­đe pu­no ne­lo­gič­nos­ti i ni­je ne­ka no­vost, a po­s­ljed­nji pri­mjer ko­ji ide u pri­log toj te­zi je ono što se ne­dav­no do­go­di­lo u nas­tav­ku su­đe­nja Iva­nu Go­tov­cu i Svje­tla­nu Sta­ni­ću, op­tu­že­ni­ma u afe­ri Ma­li ma­es­tro, ko­lok­vi­jal­no poz­nat kao slu­čaj pe­ka. Njih se dvo­ji­ca već 10 go­di­na pov­la­če po su­do­vi­ma, zbog op­tuž­bi za pri­ma­nje od­nos­no da­va­nje mi­ta. Su­di im se če­t­vr­ti put, a pret­hod­ne tri pre­su­de, jed­nu osu­đu­ju­ću i dvi­je os­lo­ba­đa­ju­će uki­nuo je Vr­hov­ni sud. I sa­da tri pre­su­de kas­ni­je, sud­sko vi­je­će za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da, od­lu­či­lo je na zah­tjev obra­na, iz spi­sa kao ne­za­ko­ni­te do­ka­ze, iz­dvo­ji­ti snim­ke taj­no snim­lje­nih raz­go­vo­ra nas­ta­lih na te­me­lju na­lo­ga su­ca is­tra­ge. Ri­ječ je o snim­ka­ma ko­je se u spi­su ci­je­lo vri­je­me, ko­je su ci­je­nje­ne kao do­kaz pri­li­kom do­no­še­nja ra­ni­jih pre­su­da, te či­je je iz­dva­ja­nje kao ne­za­ko­ni­tog do­ka­za is­to sud­sko vi­je­će od­bi­lo u si­ječ­nju ove go­di­ne. Ta­da je sud sma­trao da je ri­ječ o za­ko­ni­tom do­ka­zu, no na tu su se od­lu­ku ža­li­le obra­ne, a Vr­hov­ni je sud uki­nuo od­lu­ku ni­žeg su­da zbog bit­ne po­vre­de kaz­ne­nog pos­tup­ka, vra­tiv­ši je na po­nov­no od­lu­či­va­nje. Sto­ga su­du ni­je pre­os­ta­lo ni­šta dru­go do da suk­lad­no upu­ti Vr­hov­nog su­da, ovaj put pri­hva­ti zah­tjev obra­ne i iz­dvo­ji snim­ke taj­no snim­lje­nih raz­go­vo­ra kao ne­za­ko­nit do­kaz, uz obraz­lo­že­nje da na­lo­zi su­ca is­tra­ge, ko­ji­ma je bi­lo odo­bre­no pris­lu­ški­va­nje, ni­su va­lja­no i dos­tat­no obraz­lo­že­ni. Ka­ko i na tu od­lu­ku USKOK ima pra­vo žal­be pa će se prav­na tra­ka­vi­ca u afe­ri Ma­li ma­es­tro nas­ta­vi­ti.

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Pra­vo­su­đe pu­no ne­lo­gič­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.