Spor­ni rad­ni ugo­vo­ri na Hrv. stu­di­ji­ma

Sin­di­kat zna­nos­ti:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­za­vis­ni

sin­di­kat zna­nos­ti i vi­so­kog obra­zo­va­nja upo­zo­rio je na ne­za­ko­ni­ta za­poš­lja­va­nja i pro­du­lje­nja ugo­vo­ra o ra­du na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma, te na po­ku­šaj ot­pu­šta­nja sin­di­kal­nog po­vje­re­ni­ka To­mis­la­va Ja­no­vi­ća.

Prav­ni­ca sin­di­ka­ta Ana Pe­to­šić iz­vi­jes­ti­la je da su u raz­dob­lju od ve­lja­če do lip­nja 2017. ras­pi­sa­na 33 jav­na na­tje­ča­ja za za­poš­lja­va­nje, od če­ga su 24 za no­va rad­na mjes­ta, a de­vet za na­pre­do­va­nja za­pos­le­ni­ka na vi­ša rad­na mjes­ta. Sin­di­kat sma­tra da su za­poš­lja­va­nja ne­za­ko­ni­ta jer im ni­je pret­ho­di­lo do­no­še­nje no­vih stu­dij­skih pro­gra­ma, ko­ji su ključ­ni ele­ment u odre­đi­va­nju sa­daš­njih i bu­du­ćih ka­drov­skih po­tre­ba, što je obve­za iz akre­di­ta­cij­skog pos­tup­ka Hr­vat­skih stu­di­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.