Po­žar na­kon uda­ra gro­ma uni­štio ser­vis

Va­tre­na noć u Du­go­po­lju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dio

ra­di­oni­ce i kro­va ser­vi­sa po­du­ze­ća Ja­dran­trans u Du­go­po­lju iz­go­rje­li su u po­ža­ru u no­ći na uto­rak. Va­tra je, pre­ma po­li­ci­ji, buk­nu­la unu­tar skla­di­šta­ser­vi­sa, a na­ga­đa se da ju je uz­ro­ko­vao udar gro­ma. Po­žar je uga­si­lo ne­ko­li­ko DVDo­va. Šte­ta je za tvrt­ku ve­li­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.