Zbog uvo­đe­nja e-do­zvo­la u Sr­bi­ji 10 pu­ta vi­še gra­di­li­šta

Re­for­me Na­kon us­pje­ha s elek­tron­skim gra­đe­vin­skim do­zvo­la­ma, na re­du je ka­tas­tar

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­ve­de­ne re­for­me u Srbiju pri­vu­ći će znat­no vi­še ame­rič­kih inves­ti­to­ra i otvo­ri­ti no­va rad­na mjes­ta, na­gla­sio je ve­le­pos­la­nik SAD-a Kyle Scott

Uvo­đe­nje elek­tron­skih gra­đe­vin­skih do­zvo­la pred­stav­lja vid­ljiv re­zul­tat za gra­đa­ne Sr­bi­je, ali je va­žan i za imidž Sr­bi­je u sve­tu, pre sve­ga zbog na­pret­ka na Do­ing bu­si­ness lis­ti.

Vje­ru­jem da će­mo kao re­zul­tat va­šeg ra­da i pro­ve­de­nih re­for­mi ima­ti vi­še ame­rič­kih inves­ti­ci­ja u Sr­bi­ji i otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta, re­kao je ame­rič­ki ve­le­pos­la­nik u Sr­bi­ji Kyle Scott na sas­tan­ku s mi­nis­tri­com gra­di­telj­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Zo­ra­nom Mihajlović.

Au­to­put za Ko­so­vo

Mihajlović je rek­la da je u Sr­bi­ji broj ak­tiv­nih gra­di­li­šta po­ve­ćan na vi­še od 10.000, a da ih je pri­je tri go­di­ne bi­lo ma­nje od 1.000. “Na­kon uvo­đe­nja edo­zvo­la, če­ka nas reforma katastra, gdje očekujemo usva­ja­nje no­vog za­ko­na ko­ji će skra­ti­ti vri­je­me za upis imo­vi­ne”, do­da­la je. Go­vo­re­ći o re­zul­ta­ti­ma ne­dav­no odr­ža­nog Sum­mi­ta re­gi­je Za­pad­nog Bal­ka­na u Tr­stu, Mi­haj­lo­vi­će­va je rek­la da će pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o tran­s­port­noj za­jed­ni­ci omo­gu­ći­ti stva­ra­nje je­dins­tve­nog tran­s­port­nog tr­ži­šta u re­gi­ji po slič­nom mo­de­lu ko­ji je us­pos­tav­ljen for­mi­ra­njem Ener­get­ske za­jed­ni­ce.

“Za au­to­put NišMer­da­re oče­ku­jem da do lis­to­pa­da bu­de za­vr­še­na pro­jek­t­na do­ku­men­ta­ci­ja, a na Sum­mi­tu u Tr- stu već smo za­po­če­li raz­go­vo­re s Europ­skom inves­ti­cij­skom m ban­kom i EU o fi­nan­ci­ra­nju pr­ve fa­ze iz­grad­nje ovog pro­jek­ta”, rek­la je Mihajlović.

Mi­nis­tri­ca je naglasila da se usporedo sa završetkom iz­grad­nje Koridora 10 i nastavkom iz­grad­nje Koridora 11 pregovara i o no­vim pro­jek­ti­ma, me­đu ko­ji­ma su iz­grad­nja ‘autoputa mi­ra’ Ni š Me r da­re Prišt ina, Mo­rav­ski ko­ri­do­ri au­to­put Be­ogradSa­ra­je­vo.

Razvoj Ni­ko­le Tes­le

Na sas­tan­ku je bi­lo ri­je­či i o pla­no­vi­ma za razvoj Ae­ro­dro­ma Ni­ko­la Tes­la te su­rad­nji zra­ko­plov­nih vlas­ti Sr­bi­je i SAD u ve­zi s is­pu­nja­va­njem si­gur­nos­nih stan­dar­da be­ograd­skog ae­ro­dro­ma ko­ji se zah­ti­je­va­ju za le­to­ve u SAD.

Scott je re­kao da uvo­đe­nje di­rek­t­nog le­ta Air Sr­bi­je za New York pred­stav­lja ve­li­ki us­pjeh za Srbiju i ka­ko se na­da da će na sli­čan na­čin Sr­bi­ja bi­ti po­ve­za­na i s dru­gim odre­di­šti­ma u Sje­ver­noj Ame­ri­ci, kao što su Či­ka­go i To­ron­to.

SRBIJU ČE­KA REFORMA KATASTRA, GDJE OČEKUJEMO USVA­JA­NJE NO­VOG ZA­KO­NA KO­JI ĆE SKRATTITI VRI­JE­ME ZA UPIS IMO­VI­NE, NAGLASILA JE RESORNA MI­NIS­TRI­CA ZORANA MIHAJLOVIĆ USPOREDO SA ZAVRŠETKOM KORIDORA 10 I NASTAVKOM KORIDORA 11, PREGOVARA SE O IZ­GRAD­NJI AUTOPUTA NIŠ-MERDARE-PRIŠTINA, MORAVSKOG KORIDORA TE AUTOPUTA OD BEOGRADA DO SARAJEVA

SRĐAN ILIĆ/PIXSELL

U Be­ogra­du se po­čet­kom ko­lo­vo­za otva­ra rob­na ku­ća Ikea

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.