San­di Če­ško pre­uzeo polj­sku te­le­vi­zi­ju

Ši­re­nje tr­ži­šta Man­go Ho­me Shop­ping ima vlas­ti­ti 24-sat­ni pro­daj­ni tv ka­nal

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tvr­k­ta Stu­dio Mo­der­na hol­ding, u vlas­niš­tvu San­di­ja Če­ška, jed­nog od naj­bo­ga­ti­jih Slo­ve­na­ca, pre­uze­la je polj­sku te­le­vi­zi­ju Man­go Ho­me Shop­ping TV, ko­ja ima vlas­ti­ti 24sat­ni ka­nal. Vri­jed­nost tran­sak­ci­je ni­je objav­lje­na.

Man­go Ho­me Shop­ping TV na 40mi­li­jun­skom polj­skom tr­ži­štu dje­lu­je 15 go­di­na. Stu­dio Mo­der­na Hol­ding ba­vi se te­le­vi­zij­skom i in­ter­net pro­da­jom, a za­hva­lju­ju­ći njoj Če­ško je pos­tao pe­ti naj­bo­ga­ti­ji Slo­ve­nac, sa 184 mi­li­ju­na eura pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti imo­vi­ne. U Slo­ve­ni­ji os­tva­ru­je sve­ga pet pos­to pri­ho­da.

„Kri­za je go­to­va, la­ni i u pr­vom po­lu­go­di­štu ove go­di­ne ima­mo dvoz­na­men­kas­ti rast pri­ho­da, pa u 2017. očekujemo 500 mi­li­ju­na eura pri­ho­da” re­kao je Če­ško za De­lo.

FOTOLIA

Ove go­di­ne Če­ško oče­ku­je 500 mi­li­ju­na eura pri­ho­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.