WIZZ AIR RAZMATRA

LE­TO­VE ZA MOSTAR

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Wizz Air pla­ni­ra do­dat­ne le­to­ve za Skop­lje i Pod­go­ri­cu, a po­ten­ci­jal­no i no­vu ru­tu za Mostar. Glav­ni ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor Wizz Air Owa­in Jo­nes re­kao je za EX-YU Avi­ati­on News da “biv­ša Ju­gos­la­vi­ja i da­lje igra ve­li­ku ulo­gu u mre­ži avi­opri­je­voz­ni­ka, ko­ji ovog lje­ta op­s­lu­žu­je sva­ku zem­lju u re­gi­ji”. Me­đu­tim, Jo­nes je priz­nao da je pri­sut­nost avi­on­ske kom­pa­ni­je na ne­kim tr­ži­šti­ma, po­put Hrvatske, i da­lje ogra­ni­če­na u od­no­su na dru­ge low-cost kon­ku­ren­te. On na­vo­di da po­traž­nja i tro­ško­vi os­ta­ju pro­blem u ovoj zem­lji, ali je do­dao da je Wizz Air ne­dav­no po­ja­čao svo­ju pri­sut­nost u Hr­vat­skoj uvo­đe­njem le­to­va do Osi­je­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.