OTVORILA NO­VE POGONE

TUZLANSKA PIVARA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tuzlanska Pivara pus­ti­la je u rad dva no­va po­go­na u ko­ja su u pr­vom po­lu­go­di­štu 2017. ulo­že­na tri mi­li­ju­na KM. U pi­ta­nju je naj­mo­der­ni­ja pro­izvod­na li­ni­ja za pa­ki­ra­nje pro­izve­de­nih bo­ca pi­va uz po­moć naj­su­vre­me­ni­jeg ro­ro­bo­ta, te sta­ni­ca za CO2. Ka­ko je re­kao di­rek­tor Fa­hru­din Sa­li­ho­vić, “do kra­ja go­di­ne pre­dvi­đe­no je da se ulo­ži još dva mi­li­ju­na­ilij KM u pro­izvod­nju.idj Bit će to ukup­no 15 mi­li­ju­na KM ula­ga­nja u po­s­ljed­nje tri go­di­ne”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.