U ZA­KUP NO­VU ROMANIJU

KATARCI UZIMAJU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Upra­va tvrt­ke za pre­ra­du dr­va No­va Ro­ma­ni­ja sa So­ko­ca za­klju­čit će ugo­vor s ka­tar­skim inves­ti­to­rom o za­ku­pu imo­vi­ne tog di­oni­čar­skog druš­tva, ako do­bi­je ga­ran­ci­ju od re­sor­nog mi­nis­tar­stva da će Šu­me Re­pu­bli­ke Sr­p­ske osi­gu­ra od­go­va­ra­ju­ću ko­li­či­nu si­ro­vi­ne za nje­gov rad. Pre­ma na­cr­tu ugo­vo­ra o za­ku­pu, inves­ti­tor je oba­ve­zan za­kup­ni­nu upla­ti­ti una­pri­jed, a tim sred­stvi­ma će bi­ti is­pla­će­ne sve oba­ve­ze ko­je ima No­va Ro­ma­ni­ja pre­ma 54 rad­ni­ka ko­ji­ma se du­gu­je vi­še od mi­li­jun KM. Inves­ti­tor bi u pr­voj go­di­ni tre­bao za­pos­li­ti oko 100 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.