Plan­ta­ža kraj Spli­ta uni­šti­la smi­lja­re

Ni­je du­go tra­ja­lo Zbog smi­lja ko­je su za­sa­di­li Ame­ri­kan­ci ot­kup­na cijena u Her­ce­go­vi­ni pa­la na po­la KM po ki­lo­gra­mu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ma­sov­na po­ma­ma za sad­njom smi­lja je go­to­va, dio svo­jih po­lja vlas­ni­ci su za­ora­li ili jed­nos­tav­no pus­ti­li da se urod osu­ši

Gru­be pro­cje­ne go­vo­re da je na her­ce­go­vač­kom ka­me­nja­ru u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne za­sa­đe­no vi­še od 30 mi­li­ju­na sad­ni­ca smi­lja, či­je se ulje ko­ris­ti u me­di­cin­skoj i koz­me­tič­koj in­dus­tri­ji.

Po­čet­kom 2016. spo­mi­nja­lo se ot­kup­na cijena od vi­še od se­dam KM po ki­lo­gra­mu smi­lja, no cijena se spus­ti­la na sve­ga po­la mar­ke i pri­ča je pos­ta­la ne­is­pla­ti­va.

Ne­ki od po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji su sa­di­li smilje sa­da ga po­či­nju za­ora­va­ti, a dru­gi ga pu­šta­ju da se is­u­ši na nji­va­ma, jav­lja De­ut­s­c­he Wel­le.

Zdrav­ko Milj­ko iz Mos­ta­ra je­dan je od njih. On od svo­jih 14.000 sad­ni­ca na ne­što vi­še od 4000 če­tvor­nih me­ta­ra ove go­di­ne neće ni­šta ubra­ti. S obi­te­lji ih je mu­ko­tr­p­no sa- dio i obra­đi­vao, ali sa­da ih pu­šta da se is­u­še i pro­pad­nu.

“Ne že­lim pro­da­ti po ta­ko ni­skoj ci­je­ni, is­pod tri KM ni­je mi is­pla­ti­vo bra­ti. Na je­sen sam mis­lio još jed­nu nji­vu za­sa­di­ti, a do­go­di­ne još jed­nu. Ka­ko sa­da stva­ri sto­je ni­šta od to­ga i čim pri­je idem u Nje­mač­ku. Čak sam za­sa­dio ra­sad­nik pra­vog, pri­rod­nog smi­lja, ali ove go­di­ne je ka­tas­tro­fa, pa sum­njam da ću se ba­vi­ti opet ti­me”, ka­že Milj­ko.

Sa­di­li zbog - ra­ta u Si­ri­ji

Ne­što vi­še sre­će imao je Ma­te Ro­zić, on je svo­je smilje pro­dao za 2,50 KM po ki­lo­gra­mu, ali ipak ni­je si­gu­ran ho­će li se nas­ta­vi­ti ba­vi­ti tim pos­lom. La­ni je na svom zem­lji­štu po­sa­dio 6.000 sad­ni­ca, go­vo­ri­lo se da će ki­lo­gram ove lje­ko­vi­te bilj­ke sta­ja­ti pet KM.

“Ali mo­je pr­vo je­sen­sko bra­nje je bi­lo po ci­je­ni od tri KM. Ne znam za­što se ta­ko cijena spus­ti­la”, ka­že Ro­zić.

Što je kre­nu­lo po zlu, una­toč ri­je­či­ma struč­nja­ka ka­ko je tr­ži­šte za her­ce­go­vač­ko smilje ne­pre­gled­no?

“Ne­vje­ro­jat­no je ko­li­ko je pi­sme­nih lju­di, na os­no­vu poluinformacija, po­če­lo sa­di­ti smilje. Jed­na od njih je da je ‘po­traž­nja za uljem od smi­lja po­ve­ća­na i zbog ra­ta u Si­ri­ji’, u zem­lji u ko­joj ni­ka­da smilje ni­je ras­lo”, ka­že Ra­do­van An­đe­lić, vlas­nik jed­ne od naj­sta­ri­jih tvrt­ki za pre­ra­du lje­ko­vi­tog bi­lja u BiH.

Kor­zi­kan­ske plan­ta­že

“Još ne vje­ru­jem ka­ko netko mo­že ka­za­ti da se ‘i ci­je­la Her­ce­go­vi­na za­sa­di smi­ljem, po­tre­be ne bi mo­gle bi­ti za­do­vo­lje­ne’? Ot­ku­da čast agro­no­mi­ma da go­vo­re o eko­no­mi­ji?

Doš­lo je do hi­per­pro iz­vod­nje smi­lja i cijena je mo­ra­la pas­ti. Kor­zi­kan­ci su po­sa­di­li plan­ta­že, jed­na spe­ci­ja­li­zi­ra­na ame­rič­ka tvrt­ka po­di­gla je ogrom­ne plan­ta­že kod Spli­ta i neće vi­še ku­po­va­ti iz Her­ce­go­vi­ne. A sve to utje­če na ni­sku ot­kup­nu ci­je­nu”, objaš­nja­va An­đe­lić.

SMILJE SE SADILO NA TE­ME­LJU POLUINFORMACIJA Ra­do­van An­đe­lić, pre­ra­đi­vač lje­ko­vi­tog bi­lja

HRVOJE JELAVIĆ/

U Her­ce­go­vi­ni je za­sa­đeo 30 mi­li­ju­na sad­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.