U 20 GO­DI­NA TREBAT ĆE

Pro­cje­ne Bo­ein­ga 637.000 NO­VIH PILOTA ////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je trebat će 637.000 no­vih pilota ti­je­kom slje­de­ćih 20 go­di­na ka­ko bi odr­ža­le ko­rak s po­ras­tom zrač­nog pro­me­ta u svi­je­tu, obja­vio je u uto­rak ame­rič­ki pro­izvo­đač zra­ko­plo­va Bo­eing. Naj­no­vi­ja pro­cje­na po­ka­zu­je za 3,6 pos­to ve­ću po­traž­nju za pi­lo­ti­ma u od­no­su na proš­lo­go­diš­nju. Kom­pa­ni­je iz Azi­je i Ti­hog oce­ana trebat će 253.000 no­vih pilota. Po­tre­ba za pi­lo­ti­ma u raz­dob­lju od 2017. do 2036. go­di­ne na po­dru­čju Sje­ver­ne Ame­ri­ke iz­no­sit će 117.000, a Eu­ro­pe 106.000. Teh­ni­ča­ra će tre­ba­ti 4,6 pos­to ma­nje.

Ve­će po­tre­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.