PRODAJA GO­TO­VO 7%

MCDONALD’SU RASLA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki la­nac res­to­ra­na br­ze hra­ne McDonald’s obja­vio je u uto­rak bo­lje re­zul­ta­te od oče­ki­va­nja. Prodaja u nje­go­vim ame­rič­kim res­to­ra­ni­ma otvo­re­ni­ma naj­ma­nje 13 mje­se­ci rasla je u dru­gom tro­mje­se­čju 3,9 pos­to što je bo­lje od 3,2 pos­to ko­li­ko su u pro­sje­ku oče­ki­va­li ana­li­ti­ča­ri. Glo­bal­na prodaja rasla je 6,6 pos­to što je naj­ve­će po­ve­ća­nje u po­s­ljed­njih pet go­di­na. Ne­to do­bit rasla je na 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra ili 1,70 do­la­ra po di­oni­ci dok je go­di­nu ra­ni­je iz­no­si­la 1,09 mi­li­jar­di do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.