FINANCIJE NO­VIM OBVEZNICAMA GRČKA KO­RAK BLIŽE IZLASKU IZ ŠTEDNJE

>>

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Me­đu inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma, pre­ma po­da­ci­ma Hr­por­t­fo­li­ja, u po­ne­dje­ljak je vla­da­la pro­por­ci­onal­na po­dje­lje­nost na do­bit­ni­ke i gu­bit­ni­ke. Na­ime, 40 je inves­ti­cij­skih fon­do­va bi­lje­ži­lo do­bit­ke, dok ih je ta­ko­đer 40 bi­lje­ži­lo gu­bit­ke. Pri­tom su vri­jed­nos­ti če­ti­ri fon­da os­ta­le ne­pro­mi­je­nje­ne. Me­đu di­onič­kim fon­do­vi­ma 17 je fon­do­va bi­lje­ži­lo pad, a 10 rast vri­jed­nos­ti. Kod obvez­nič­kih fon­do­va osam je fon­do­va bi­lje­ži­lo rast, a njih pet pad vri­jed­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.