Bruxel­les sre­zao do­bit Go­ogleu

Uteg kaz­ne Pro­fit Alp­ha­be­ta ma­nji 30%

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

U iz­vješ­ću sto­ji da je do­bit sni­že­na zbog kaz­ne od 2,4 mi­li­jar­de eura ko­ju je obja­vi­la Eu­rop­ska ko­mi­si­ja

Kaz­na Eu­rop­ske ko­mi­si­je Go­ogleu zna­čaj­no je sre­za­la tro­mje­seč­nu do­bit krov­ne kom­pa­ni­je Alp­ha­bet, una­toč ve­ćim pri­ho­di­ma od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra.

Alp­ha­bet je u dru­gom tro­mje­se­čju os­tva­rio pri­ho­de od 26 mi­li­jar­di do­la­ra, 21 pos­to ve­će ne­go go­di­nu da­na pri­je, dok je do­bit do­seg­nu­la 3,5 mi­li­jar­di do­la­ra, što je 29 pos­to ma­nje. Pad do­bi­ti po­s­lje­di­ca je re­kord­ne kaz­ne od 2,4 mi­li­jar­de eura ko­ju je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ne­dav­no odre­di­la zbog Go­ogle- ove zlo­upo­ra­be vla­da­ju­ćeg po­lo­ža­ja na tr­ži­štu tra­ži­li­ca da­va­njem ne­za­ko­ni­te pred­nos­ti vlas­ti­toj us­lu­zi za us­po­re­đi­va­nje cijena na tr­ži­štu.

Osim pa­da do­bi­ti, svi os­ta­li re­zul­ta­ti kom­pa­ni­je su snaž­ni. Ta­ko su pri­ho­di Go­oglea od ogla­ša­va­nja, ko­ji či­ne vi­še od 85 pos­to ukup­nih pri­ho­da tog teh­no­lo­škog di­va, po­ras­li za 18,4 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, na 22,7 mi­li­jar­di do­la­ra.

Pri­tom je broj ogla­sa, od­nos­no pla­će­nih ‘kli­ko­va’, sko­čio za 61 pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje, dok je u pret­hod­nom kvar­ta­lu rast iz­no­sio 44 pos­to. Tro­ško­vi po ‘kli­ku’ sma­nje­ni su, pak, za 23 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni.

Ipak, bri­ne po­da­tak da su tro­ško­vi za odr­ža­va­nje pro­me­ta na plat­for­ma­ma po­ras­li 28 pos­to, br­že od ras­ta pri­ho­da.

Me­đu­tim, re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da se Alp­ha­bet do­bro no­si sa žes­to­kom kon­ku­ren­ci­jom Fa­ce­bo­oka na tr­ži­štu mo­bil­nog i vi­deo ogla­ša­va­nja. Pre­ma ana­li­tič­koj tvrt­ki eMar­ke­ter, Go­ogle bi ove go­di­ne mo­gao za­bi­lje­ži­ti 73,7 mi­li­jar­di do­la­ra pri­ho­da na tr­ži­štu mo­bil­nog i vi­deo ogla­ša­va­nja, a Fa­ce­bo­ok 36,3 mi­li­jar­de.

RE­UTERS

Pri­ho­di od ogla­ša­va­nja ve­ći su preko 18 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.