Toyotina električna revolucija

Strujni udar Ja­pan­ski pro­izvo­đač ra­zvi­ja no­vu ge­ne­ra­ci­ju auto­mo­bi­la

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ja­pan­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la Toyo­ta pri­pre­ma pra­vu re­vo­lu­ci­ju u seg­men­tu elek­trič­nih auto­mo­bi­la. Pre­ma na­vo­di­ma ta­moš­njeg lis­ta Chu­nic­hi Shin­bun, Toyo­ta ra­zvi­ja auto­mo­bil po­go­njen no­vom ge­ne­ra­ci­jom ba­te­ri­ja od čvr­stih elek­tro­li­ta ko­ja će omo­gu­ći­ti znat­no br­že pu­nje­nje te uve­li­ke po­ve­ćan do­seg vo­zi­la.

Ka­ko pre­no­si Re­uters, no­voj ge­ne­ra­ci­ji Toyo­ti­nih auto­mo­bi­la na stru­ju is­praž­nje­na ba­te­ri­ja na­pu­nit će za sve­ga neo­li­ko mi­nu­ta. Da­nas pu­nje­nje li­ti­ji­on­skih ba­te­ri­ja tra­je naj­ma­nje 30 mi­nu­ta i to na br­zim pu­ni­oni­ca­ma. Da­naš­nji elek­trič­ni auto­mo­bi­li ima­ju do­seg iz­me­đu 300 i 400 ki- lo­me­ta­ra dok bi Toyo­tin auto­mo­bil imao do­seg slič­ni­ji “kla­sič­nom” auto­mo­bi­lu po­go­nje­nom ben­zin­skim ili di­zel­skim mo­to­rom.

Na ja­pan­skom će se tr­ži­štu ovaj auto­mo­bil na­ći naj­ra­ni­je 2022. go­di­ne, pi­še Chu­nic­hi Shin­bun ne na­vo­de­ći iz­vo­re in­for­ma­ci­ja. Iz Toyo­te ni­su bi­li dos­tup­ni za po­t­vr­du tih na­pi­sa. Naj­ve­ći pro­izvo­đač auto­mo­bi­la u Ja­pa­nu po­ku­ša­va uhva­ti­ti pri­klju­čak u seg­men­tu elek­trič­nih auto­mo­bi­la s vo­de­ći­ma, po­put Ni­ssa­na i ame­rič­kog Tes­le. Pre­ma pro­cje­na­ma Me­đu­na­rod­ne agen­ci­je za ener­gi­ju, do 2025. u svi­je­tu će bi­ti pro­da­no iz­me­đu 40 i 70 mi­li­ju­na elek­tro­auta.

Na tr­ži­štu do 2022. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.