I ja­pan­ski Mi­zu­ho se­li iz Lon­do­na u Fran­k­furt

Od­la­zak iz Cityja Ban­ka se pri­dru­žu­je kon­ku­ren­ti­ma No­mu­ri, Da­iwi i Su­mi­to­mo Mit­su­iu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ja­pan­ska

ban­ka Mi­zu­ho naj­a­vi­la je otva­ra­nje po­druž­ni­ce u Fran­k­fur­tu iz ko­je na­mje­ra­va vo­di­ti pos­lo­ve s vri­jed­nos­ni­ca­ma u zem­lja­ma Eu­rop­ske uni­je (EU) na­kon iz­la­ska Bri­ta­ni­je. Tak­vu je od­lu­ku Mi­zu­ho do­nio na­kon pro­cje­na mo­gu­ćeg utje­ca­ja Brexi­ta, sto­ji u pri­op­će­nju ban­ke. Ti­me se pri­dru­ži­la ni­zu ja­pan­skih ba­na­ka ko­je su taj nje­mač­ki grad oda­bra­le za no­vu ba­zu u EU, u kon­tek­s­tu pri­pre­ma Ve­li­ke Bri­ta­ni­je za iz­la­zak iz člans­tva u EU, pod­sje­ća Re­uters.

Broj­ne fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je već su naj­a­vi­le pla­no­ve o otva­ra­nju no­vih po­druž­ni­ca u EU ka­ko bi nas­ta­vi­le op­s­lu­ži­va­ti kli­jen­te na­kon ožuj­ka 2019. go­di­ne, ka­da bi Bri­ta­ni­ja tre­ba­la iz­a­ći iz EUa. Od ja­pan­skih ba­na­ka is­to­ga ran­ga pla­no­ve o us­pos­ta­vi no­vih pos­lov­nih je­di­ni­ca u Fran­k­fur­tu već su naj­a­vi­li No­mu­ra, Da­iwa Se­cu­ri­ti­es i Su­mi­to­mo Mit­sui, a is­to je uči­nio i bri­tan­ski zaj­mo­da­vac Stan­dard Char­te­red. Ban­ke s Wall Stre­eta - Mor­gan Sta­nley i Ci­ti­gro­up - proš­lo­ga su tjed­na naj­a­vi­le da će us­pos­ta­vi­ti svo­ja EU sje­di­šta za tr­go­va­nje u tom nje­mač­kom gra­du.

Iz Nje­mač­ke će se tr­go­va­ti vri­jed­nos­ni­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.