Arap­sko obe­ća­nje po­du­pr­lo naf­tu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na

svjet­skim tr­ži­šti­ma ci­je­ne naf­te u uto­rak su nas­ta­vi­le ras­ti na­kon obe­ća­nja Sa­udij­ske Ara­bi­je da će od slje­de­ćeg mje­se­ca obuz­da­ti svoj iz­voz, dok je naf­t­ni kar­tel OPEC po­zvao ne­ko­li­ko čla­ni­ca da se dr­že do­go­vo­re­nih re­zo­va pro­izvod­nje ka­ko bi se sma­nji­la pre­za­si­će­nost po­nu­de. Na lon­don­skom je tr­ži­štu cijena ba­re­la u uto­rak pri­je­pod­ne po­ras­la 22 cen­ti, na 48,82 do­la­ra, u od­no­su na pret­hod­ni tr­go­vin­ski dan ka­da je za­vr­ši­la u plu­su za 1,1 pos­to. Ba­rel je na američkom tr­ži­štu po­sku­pio 23 cen­ta, na 46,57 do­la­ra. Sa­udij­ski mi­nis­tar ener­ge­ti­ke Kha­lid al-Fa­lih ka­zao je da će nje­go­va zem­lja u ko­lo­vo­zu ogra­ni­či­ti svoj iz­voz si­ro­ve naf­te na 6,6 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no, što je za go­to­vo mi­li­jun ba­re­la dnev­no is­pod proš­lo­go­diš­nje ra­zi­ne.

RE­UTERS

Sa­udij­ski mi­nis­tar Kha­lid al-Fa­lih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.