Do­bri re­zul­ta­ti po­di­gli bur­ze

Op­ti­mi­zam u Eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na

europ­skim su bur­za­ma u uto­rak ci­je­ne di­oni­ca po­ras­le, na­dok­na­div­ši gu­bit­ke od po­ne­djelj­ka, što se za­hva­lju­je bo­ljim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma od oče­ki­va­nja ni­za kom­pa­ni­ja. STOXX 600 in­deks vo­de­ćih europ­skih di­oni­ca bio je oko 15.45 sa­ti u plu­su 0,65 pos­to, na­kon što je dan ra­ni­je os­la­bio 0,2 pos­to. Lon­don­ski FTSE in­deks bio je na do­bit­ku je­dan pos­to, na 7448 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX oja­čao 0,6 pos­to, na 12.286 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC 1,1 pos­to, na 5187 bo­do­va. Ia­ko je sa­mo pe­ti­na kom­pa­ni­ja iz STOXX 600 in­dek­sa obja­vi­la pos­lov­na iz­vješ­ća, vi­še od po­lo­vi­ce pre­ma­ši­lo je oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.