U SVIM SEG­MEN­TI­MA

PRI­HO­DI OP­TI­ME RASLI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Op­ti­ma Te­le­kom je u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne od svo­jih us­lu­ga os­tva­ri­la rast pri­ho­da - od mul­ti­me­di­je su sko­či­li za 11,8, od ICT-a su udvos­tru­če­ni, a od in­ter­ne­ta su bo­lji 4,8% ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni, no sve­ukup­ni pri­ho­di su, zbog sma­nje­nog me­đu­na­rod­no­ga go­vor­nog pro­me­ta, ni­ži za 4,6% i iz­no­se 217,7 mi­li­ju­na ku­na. Ka­pi­tal­na ula­ga­nja u pr­voj po­lo­vi­ni 2017. iz­no­si­la su 25,7 mi­li­ju­na ku­na. Sma­nje­ni su tro­ško­vi druš­tva za 5,7% što je, na­vo­di se u iz­vješ­ću, do­ve­lo do sta­bil­ne ope­ra­tiv­ne do­bi­ti (EBITDA), na ra­zi­ni lanj­ske. “Re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju nas­ta­vak sta­bil­nog pos­lo­va­nja Op­ti­me. Ono što je za­si­gur­no obi­lje­ži­lo pe­ri­od je po­zi­tiv­na od­lu­ka AZTN-a o pri­pa­ja­nju H1 Te­le­ko­ma. Vje­ru­je­mo da će nam to do­ni­je­ti po­ve­ća­nje vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je, za­hva­lju­ju­ći po­ve­ća­nju pri­ho­da i po­ve­ća­nju efi­kas­nos­ti kroz si­ner­gi­ju”, ka­že pred­sjed­nik Upra­ve Op­ti­me Zo­ran Ke­žman.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.