I no­vi šef ACI-ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

H. No­vak Sr­zić u NO ho­te­la

Uprav­no vi­je­će CERP-a na če­lu s mi­nis­trom dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­nom Ma­ri­ćem upu­ti­lo je i pri­jed­log da se Kris­ti­ja­na Pa­vi­ća ko­ji je po­tek­lih go­di­na na če­lu ACI-ja ime­nu­je je­di­nim čla­nom upra­ve, a no­vi­nar­ku Hlo­ver­ku No­vak Sr­zić ime­nu­je čla­ni­com NO-a Ho­te­la Ma­kar­ska, dok će u Ja­na­fov NO ući Bi­lja­na Bu­kić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.