Od su­bo­te Kri­že­vač­ke teh­no­lo­ške ve­če­ri

Edu­ka­ci­ja Is­kus­tva i zna­nja pri­mje­ne teh­no­lo­gi­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dok dru­gi gra­do­vi lje­ti pri­re­đu­ju kul­tur­ne ve­če­ri, u Kri­žev­ci­ma su se od­lu­či­li uži­va­ti u teh­no­lo­gi­ji. Ove su­bo­te je u Grad­skoj knjiž­ni­ci pr­va u ni­zu od pet Teh­no­lo­ških ve­če­ri na ko­ji­ma će gosti iz raz­li­či­tih po­du­ze­ća i sek­to­ra go­vo­ri­ti o svom ra­du u pri­mje­ni teh­no­lo­gi­ja. Su­sre­te pri­re­đu­je Za­jed­ni­ca kri­že­vač­kih in­for­ma­ti­ča­ra, s 20ak mla­dih in­for­ma­ti­ča­ra, in­že­nje­ra, stu­de­na­ta i za­ne­se­nja­ka ko­ji ka­ne os­no­va­ti i udru­gu. Cilj je za­in­te­re­si­ra­ni­ma pri­bli­ži­ti su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je pri­sut­ne u gos­po­dar­stvu, raz­mje­nji­va­ti zna­nja i edu­ci­ra­ti kroz ra­di­oni­ce i su­rad­nju s tvrt­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.