ALHAMBRA LO­ŠINJ IMA NAJ­BO­LJI SPA U HR­VAT­SKOJ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Wel­l­ness cen­tar lo­šinj­skog Ho­te­la Alhambra oci­je­njen je kao naj­bo­lji Luxury Bo­utique Spa u Hr­vat­skoj. Na­gra­du je do­di­je­li­la glo­bal­na or­ga­ni­za­ci­ja Wor­ld Luxury Ho­tel Awar­ds na te­me­lju ulu­ge i od­no­sa pre­ma gos­ti­ma. Ova or­ga­ni­za­ci­ja do­dje­lju­je priz­na­nja luk­suz­nim ho­te­li­ma u raz­li­či­tim ka­te­go­ri­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.