Pri­ho­di rasli bla­go, a ne­to do­bit čak 38%

AD Plas­tik Ne­ga­ti­van po­lu­go­diš­nji skor zbog ja­ča­nja ku­ne spram eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

So­lin­ski AD Plas­tik una­toč bla­gom ras­tu pri­ho­da os­tva­rio je go­to­vo 40 pos­to ve­ću ne­to do­bit u pr­vom po­lu­go­di­štu. Pos­lov­ni pri­ho­di pro­izvo­đa­ča plas­tič­nih di­je­lo­va za auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju pod utje­ca­jem te­ča­ja po­ras­li su ogra­ni­če­nih 3,7 pos­to do­seg­nuv­ši 531,3 mi­li­ju­na ku­na, dok je ne­to do­bit ras­la 38,3 pos­to na 38,9 mi­li­ju­na ku­na. Iz tvrt­ke is­ti­ču da je “vi­ša do­bit re­zul­tat ni­žih tro­ško­va fi­nan- ci­ra­nja, pri­je sve­ga ka­ma­ta na kre­di­te i pa­da vi­si­ne obve­za za zaj­mo­ve na če­mu se in­ten­ziv­no ra­di­lo po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne”. EBITDA, do­bit pri­je ka­ma­ta, po­re­za i amor­ti­za­ci­je iz­no­si 85,4 mi­li­ju­na ku­na, go­to­vo 14 pos­to vi­še ne­go la­ni.

Ne­ga­tiv­ni utje­caj na pri­ho­de ima­lo je ja­ča­nje ku­ne u od­no­su na euro u ovoj go­di­ni, za raz­li­ku od ru­ske rub­lje una­toč nje­zi­nu slab­lje­nju u po­s­ljed­nja dva mje­se­ca zbog ni­žih ci­je­na naf­te. Na tr­ži­šti­ma EU i Sr­bi­je pri­ho­di su stag­ni­ra­li s os­tva­re­nih 391 mi­li­jun ku­na. Ru­sko tr­ži­šte pak, do­ni­je­lo je AD Plas­ti­ku 18,8 pos­to vi­še pri­ho­da, oko 140 mi­li­ju­na ku­na, što je vi­še od če­t­vr­ti­ne ukup­nih pos­lov­nih pri­ho­da. To uka­zu­je na sta­bi­li­za­ci­ju ru­sko­ga tr­ži­šta i naz­na­ke nje­go­vog opo­rav­ka, bu­du­ći da je sa­mo u lip­nju ta­moš­nja pro­da­ja auto­mo­bi­la po­ras­la 15 pos­to, po­ru­ču­ju u AD Plas­ti­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.