Du­bro­vač­ki no­vi re­kord

Dva mil. no­će­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dvo­mi­li­jun­to

no­će­nje u Du­brov­ni­ku ove je go­di­ne os­tva­re­no 25. sr­p­nja, tri­na­est da­na ra­ni­je ne­go 2016., što po­t­vr­đu­je us­pješ­nost ovo­go­diš­nje pred­se­zo­ne i do­sa­daš­njeg di­je­la glav­ne se­zo­ne, iz­vi­jes­ti­li su u sri­je­du iz du­bro­vač­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Od po­čet­ka go­di­ne do 25. sr­p­nja u Du­brov­ni­ku je os­tva­re­no 607.862 do­la­za­ka, što je 18 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni te ne­što vi­še od dva mi­li­ju­na no­će­nja, 16 pos­to vi­še ne­go proš­le go­di­ne. Naj­vi­še je gos­ti­ju re­gis­tri­ra­no iz Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva, SA­Da, Fran­cu­ske, Nje­mač­ke, Hr­vat­ske, Šved­ske, Špa­njol­ske, Aus­tra­li­je, Fin­ske i Nor­ve­ške. Naj­ve­ći broj no­će­nja os­tva­ren je u ho­te­li­ma 1,13 mi­li­ju­na, što je 56 pos­to od nji­ho­va ukup­nog bro­ja, a sli­je­di pri­vat­ni smje­štaj gdje je os­tva­re­no 654 ti­su­će no­će­nja ili 33 pos­to od ukup­nog bro­ja.

ŽELJ­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Os­tva­ri­li broj­ku 13 da­na ra­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.