Na ZLO-u vi­še put­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uz

zrač­ne lu­ke na Ja­dran­skom mo­ru, ko­je ove go­di­ne oba­ra­ju re­kor­de, i Zrač­na lu­ka Osi­jek (ZLO) us­pješ­ni­ja je ne­go la­ni. Pre­ma služ­be­nim po­da­ci­ma, od 1.1. do 15.7. do­ma­ći i me­đu­na­rod­ni pro­met ve­ći je za 19 pos­to, a broj put­ni­ka za 24 pos­to (16.252 put­ni­ka, od če­ga na 9932 na me­đu­na­rod­nim li­ni­ja­ma). Osječ­ki je aero­drom la­ni os­tao bez le­ta za Lon­don ko­ji su ko­ris­ti­li put­ni­ci iz Hr­vat­ske, BiH, Sr­bi­je i Ma­đar­ske, ali su ovog svib­nja otvo­re­ne li­ni­je za Stut­t­gart i Ba­sel. Zbog nji­ho­va kas­ni­jeg po­kre­ta­nja ZLO bi­lje­ži ma­nje put­ni­ka za ino­zem­s­tvo u od­no­su na to raz­dob­lje 2016. Za­to je od­lič­na po­pu­nje­nost li­ni­ja za Jadran te­ško je pro­na­ći slo­bod­no mjes­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.