Pen­t­ho­use za 3,2 mil. eura

Por­to Mon­te­ne­gro U Tiv­tu gra­de re­zi­den­ci­jal­nu zgra­du Ba­ia, sta­no­vi se pr­vo nu­de ek­s­klu­ziv­nim kup­ci­ma a tek on­da tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kom­pa­ni­ja Por­to Mon­te­ne­gro po­če­la je pro­da­ju ne­kret­ni­na u no­vom kri­lu naj­ve­ćeg re­zi­den­ci­jal­no pos­lov­nog objek­ta kom­plek­sa Re­gent Po­ol Club Re­si­den­ces.

Pr­vo kri­lo kom­plek­sa na­zva­no Aqua, vri­jed­no 37 mi­li­ju­na eura, do­vr­še­no je i vlas­ni­ci­ma pre­da­no 1. sr­p­nja.

Ta zgra­da sa­dr­ži 62 luk­suz­na sta­na, po­vr­ši­ne od 74 do 344 kva­drat­na me­tra i pos­lo­vat će u sklo­pu ta­ko­zva­nog ren­tal po­ola obliž­njeg luk­suz­nog ho­te­la Re­gent Por­to Mon­te­ne­gro.

No­vu zgra­du u ko­joj je pro­da­no oko 70 pos­to ka­pa­ci­te­ta ka­rak­te­ri­zi­ra i po­se­ban ve­li­ki otvo­re­ni po­dij s ukup­no če­ti­ri ve­li­ka ba­ze­na.

Te ba­ze­ne Aqua di­je­li s bu­du­ćom zgra­dom Ba­ia, a či­ja grad­nja po­či­nje na je­sen.

U zgradi Ba­ia bit će ukup­no 70 sta­no­va slič­ne po­vr­ši­ne i struk­tu­re. Ci­je­na tih sta- no­va kre­će se od 200.000 eura za stu­dio apartman do 3,2 mi­li­ju­na eura za naj­luk­suz­ni­ji pen­t­ho­use.

Sta­no­vi u zgradi Ba­ia pr­vo su po­nu­đe­ni užem kru­gu ek­s­klu­ziv­nih ku­pa­ca, na­kon če­ga će os­ta­tak ka­pa­ci­te­ta ići na tr­ži­šte, jav­lja­ju Vi­jes­ti.

NAJJEFTINIJI APARTMAN U NO­VOJ ZGRADI KOŠTAT ĆE 200.000 EURA

PD

Ne­ki sta­no­vi ima­ju i pre­ko 300 kva­dra­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.