Jav­no zdrav­s­tvo Slo­ven­ci sa­ni­ra­ju sa 200 mi­li­ju­na eura

Po­gor­ša­nje Bol­ni­ce po­ve­ća­le gu­bit­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zbog

ras­tu­ćih gu­bi­ta­ka u zdrav­s­tvu Slo­ve­ni­ju ove go­di­ne oče­ku­je sa­na­ci­ja jav­nih zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va, o če­mu usko­ro od­lu­ku tre­ba do­ni­je­ti vla­da pre­mi­je­ra Mi­re Ce­ra­ra, tvr­de slo­ven­ski me­di­ji. Kako na­vo­di De­lo, ra­ču­na se da jav­ni zdrav­s­tve­ni sus­tav tre­ba no­vih 200 mi­li­ju­na eura, pa bi vla­da o to­me mo­gla od­lu­či­va­ti još ovog tjed­na, na jed­noj od svo­jih zad­njih sjed­ni­ca pred od­la­zak na lje­to­va­nje. Bol­ni­ce u Slo­ve­ni­ji ove go­di­ne bi­lje­že mno­go ve­će gu­bit­ke u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne, pa se po tvrd­nja­ma opor­be u Vla­di raz­miš­lja čak i o pri­va­ti­za­ci­ji po­je­di­nih ne­ren­ta­bil­nih us­ta­no­va, što je te­ško oče­ki­va­ti u zad­njoj go­di­ni man­da­ta sa­daš­nje Vla­de. Ri­ječ je o sus­tav­nom pro­ble­mu jer Slo­ve­ni­ja iz­dva­ja pre­ma­lo no­va­ca u zdrav­s­tve­ni sis­tem, a vla­de se ne usu­đu­ju ra­di­kal­ni­je po­ve­ća­ti sto­pe do­pri­no­sa. U od­no­su na ra­zvi­je­ne zem­lje Slo­ve­ni­ja za zdrav­s­tvo iz­dva­ja ma­nje po gla­vi sta­nov­ni­ka, ma­nje od dvi­je ti­su­će eura, dok su­sjed­na Austrija iz­dva­ja 3789, Nje­mač­ka 4003 eura, a pro­sjek u EU je 2781 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.