Hahn upo­zo­ra­va na zas­toj pro­vo­đe­nja re­for­mi u BiH

Dug put u EU Po­vje­re­nik za pro­ši­re­nje ra­zo­ča­ran

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Europ­ski po­vje­re­nik za pro­ši­re­nje Jo­han­nes Hahn upu­tio je pi­smo pre­mi­je­ru Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne De­ni­su Zviz­di­ću, u ko­jem iz­ra­ža­va du­bo­ko ža­lje­nje zbog zas­to­ja re­for­mi u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni.

“Na ne­dav­no odr­ža­nom Sa­mi­tu za Za­pad­ni Balkan u Tr­stu, BiH ra­zo­ča­ra­va­ju­će ni­je us­pje­la po­ka­za­ti svo­je opre­dje­lje­nje i sprem­nost da sli­je­di svoj evrop­ski put”, na­pi­sao je Hah­nh.

“Du­bo­ko ža­lim što va­ša zem­lja ni­je bi­la u mo­guć­nos­ti da se pri­dru­ži os­ta­lim pet zem­lja­ma Za­pad­nog Bal­ka­na u pot­pi­si­va­nju Ugo­vo­ra o Tran­s­port­noj za­jed­ni­ci, ko­ji je va­žan ko­rak pre­ma una­pre­đe­nju in­fras­truk­tu­re i kva­li­tet­ni­jim tran­s­port­nim us­lu­ga­ma u ci­je­loj re­gi­ji. Od­sus­tvo va­šeg pot­pi­sa na ovom važ­nom me­đu­na­rod­nom spo­ra­zu­mu ko­ji se iz­ra­đi­vao osam go­di­na – obes­hra­bru­ju- ći je po­ka­za­telj opre­di­je­lje­nos­ti BiH eu­rop­skoj per­s­pek­ti­vi.

BiH je već pa­ra­fi­ra­la Ugo­vor o Tran­s­port­noj za­jed­ni­ci u ve­lja­či ove go­di­ne, što je va­šoj zem­lji da­lo do­volj­no vre­me­na da ri­je­ši sva otvo­re­na in­ter­na pi­ta­nja ko­ja se ti­ču pot­pi­si­va­nja”, na­gla­sio je u otvo­re­nom pi­smu po­vje­re­nik Jo­han­nes Hahn.

IVI­CA GALOVIĆ/ PIXSELL

Jo­han­nes Hahn, Europ­ski po­vje­re­nik za pro­ši­re­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.