AUTA NA BENZIN I DIZEL

I BRI­TA­NI­JA DO 2040. BEZ

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja naj­a­vi­la je is­to­vjet­nu za­bra­nu pro­da­je auto­mo­bi­la s ben­zin­skim i di­zel­skim mo­to­rom kao i Fran­cu­ska pri­je dva tjed­na. Po­put pre­ko­mor­skog su­sje­da, u bri­tan­skim sa­lo­ni­ma auto­mo­bi­la od 2040. go­di­ne vi­še ne­će bi­ti vo­zi­la po­go­nje­nih fo­sil­nim go­ri­vi­ma, već sa­mo na elek­trič­ni po­gon. To bi tre­ba­lo sma­nji­ti za­ga­đe­nje zra­ka, no dio bri­tan­ske auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je ni­je naj­bo­lje pri­hva­tio ovu od­lu­ku. “Mo­že­mo pot­ko­pa­ti us­pješ­nu bri­tan­sku auto­in­dus­tri­ju ako ne os­ta­vi­mo do­volj­no vre­me­na za pri­la­god­bu”, iz­ja­vio je za Blo­om­berg Mi­ke Hawes, iz­vr­š­ni di­rek­tor Udru­ge pro­izvo­đa­ča i tr­go­va­ca mo­tor­nim vo­zi­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.