Ki­ne­ske dr­žav­ne tvrt­ke u pre­tvor­bi

Mo­der­ni­ja struk­tu­ra Kom­pa­ni­je će bit di­onič­ka ili druš­tva s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sve ve­li­ke ki­ne­ske dr­ža­ve kom­pa­ni­je do kra­ja go­di­ne pro­ći će pro­ces pre­tvor­be kako bi pos­ta­le efi­kas­ni­je i mo­der­ni­je. Pre­ma pri­op­će­nju ki­ne­ske vla­de objav­lje­nom u sri­je­du ko­je pre­no­si Re­uters, dr­žav­ne kom­pa­ni­je re­gis­tri­rat će se kao druš­tva s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću ili di­onič­ka druš­tva. Do sa­da je taj pro­ces za­vr­ši­lo već 90 pos­to dr­žav­nih kon­glo­me­ra­ta, do­da­je se u pri­op­će­nju.

Iako se na­vo­di da će vlas­nič­ka struk­tu­ra bi­ti mo­der­ni­zi­ra­na, ne po­jaš­nja­va se ho­će li pri­vat­nim inves­ti­to­ri­ma bi­ti do­pu­šte­no stje­ca­ti udje­le u tim tvrt­ka­ma te ho­će li nji­ho­ve di­oni­ce bi­ti uvr­šte­ne na bur­zi. Ovom re­for­mom vla­da oče­ku­je da će se po­bolj­ša­ti kor­po­ra­tiv­no uprav­lja­nje u dr­žav­nim kom­pa­ni­ja­ma te će se stvo­ri­ti “ve­ći i snaž­ni­ji” kon­glo­me­ra­ti, kon­ku­rent­ni­ji na glo­bal­nom tr­ži­štu. Di­je­lom re­for­me bit će i ga­še­nje kom­pa­ni­ja ko­je ima­ju naj­vi­še pro­ble­ma s kon­ku­rent­noš­ću.

U dr­žav­nom vlas­niš­tvu tre­nut­no je 101 kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve od nuk­le­ar­ne teh­no­lo­gi­je do me­di­ci­ne. Pod­sje­ti­mo, je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma ki­ne­skog gos­po­dar­stva tre­nut­no je vi­so­ka za­du­že­nost upra­vo dr­žav­nih kom­pa­ni­ja. Za­du­že­nost je sko­či­la na­kon glo­bal­ne financijske kri­ze 2008. go­di­ne.

RE­UTERS

Os­ta­je ne­jas­no uklju­ču­je li re­for­ma i pri­va­ti­za­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.