Na­joz­bilj­ni­ji na­pad na UniCre­dit

Na me­ti Ha­ki­ra­no ot­pri­li­ke 400.000 ra­ču­na kli­je­na­ta ta­li­jan­ske ban­ke

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ta­li­jan­ska

ban­ka UniCre­dit u sri­je­du je iz­vi­jes­ti­la o vi­še­krat­nim na­pa­di­ma, vje­ro­jat­no ha­ker­skim, pri če­mu je ot­pri­li­ke 400.000 kli­je­na­ta te ban­ke u Ita­li­ji bi­lo po­go­đe­no ne­auto­ri­zi­ra­nim pris­tu­pom po­da­ci­ma, po­ten­ci­jal­no i osob­nim, od­nos­no o nji­ho­vim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma. Kako je is­tak­nu­to u ban­či­nu pri­op­će­nju, u na­pa­di­ma, ko­ji su se pr­vi put do­go­di­li u ruj­nu i listopadu la­ni, a po­tom po­nov­no u lip­nju i sr­p­nju ove go­di­ne, ni­su ukra­de­ne lo­zin­ke. Na­pa­di su iz­ve­de­ni pre­ko vanj­skog ko­mer­ci­jal­nog part­ne­ra, no iz Uni­cre­di­ta ni­su na­ve­li o ko­me se ra­di. Ni­su opi­sa­li ni na ko­ji na- čin su ha­ke­ri pris­tu­pi­li po­da­ci­ma, ni ka­da su u ban­ci postali svjes­ni pr­vog na­pa­da ko­ji se zbio proš­le go­di­ne. Ri­ječ je o naj­oz­bilj­ni­jem na­pa­du o ko­jem je ta ban­ka ikad iz­vi­jes­ti­la.

RE­UTERS

Ne­auto­ri­zi­ra­ni pris­tup

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.