PO­LO­VI­CU PRO­ME­TA

UZELA DIONICA ADRISA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Stag­na­ci­ja in­dek­sa uz fo­kus ula­ga­ča na pov­la­šte­nu di­oni­cu Adrisa obi­lje­ži­li su tr­go­vin­sku sri­je­du na Za­gre­bač­koj bur­zi. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja in­deks CROBEX ni­je mi­je­njao svo­ju vri­jed­nost u od­no­su na uto­rak te i dalje vri­je­di 1879 bo­do­va. S dru­ge strane, CROBEX10 nas­ta­vio je gu­bi­ti na vri­jed­nos­ti već dru­gi dan za­re­dom, a u sri­je­du je pao do­dat­nih 0,03 pos­to te se za­us­ta­vio na 1114 bo­do­va. Pro­met je pri­bliž­no bio na ra­zi­na­ma od utor­ka, pa je pro­tr­go­va­no di­oni­ca­ma za 4,8 mi­li­ju­na ku­na. Ma­lo ma­nje od po­lo­vi­ce pro­me­ta - 1,9 mi­li­ju­na ku­na - uzela je pov­la­šte­na dionica Adrisa pri to­me oja­čav­ši 0,4 pos­to na 457 ku­na. Ta je dionica ujed­no i je­di­ni “mi­li­ju­naš”. Ras­tom ci­je­ne iz­dva­ja se Tan­ker­ska Next Ge­ne­ra­ti­on ko­ja je sko­či­la 4,6 pos­to na 67,98 ku­na, ali na skrom­nom pro­me­tu od 10.000 ku­na. Na lis­ti gu­bit­ni­ka pre­dvo­di AD Plas­tik ko­jim se od sri­je­de tr­gu­je bez pra­va na di­vi­den­du. Iako je tvrt­ka iz­vi­jes­ti­la o sko­ku do­bi­ti za 38 pos­to, dionica je pa­la 5,5 pos­to na 165,81 ku­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.