U DVA MJE­SE­CA

NAJVIŠA CI­JE­NA NAF­TE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Na svjet­skim tr­ži­šti­ma ci­je­ne naf­te u sri­je­du su do­seg­nu­le naj­vi­še ra­zi­ne u po­s­ljed­njih go­to­vo osam tje­da­na zbog oče­ki­va­nja dalj­njeg pa­da ame­rič­kih za­li­ha i is­to­dob­nih naz­na­ka us­po­ra­va­nja ras­ta pro­izvod­nje naf­te od škri­ljev­ca. Na lon­don­skom tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la ju­tros je po­ras­la 41 cent, na 50,61 do­lar. Ame­rič­ke za­li­he si­ro­ve naf­te za­bi­lje­ži­le su oštar pad u proš­lo­me tjed­nu za 10,2 mi­li­ju­na ba­re­la us­li­jed po­ve­ća­ne pre­ra­de u ta­moš­njim ra­fi­ne­ri­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.