G. Cap­pel­li, mi­nis­tar tu­riz­ma

Nov­cem od bo­ra­viš­ne pris­toj­be os­na­žit će­mo i avi­odes­ti­na­ci­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK

Ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge u tu­riz­mu ni­je sa­mo iz­a­zov ove Vla­de, već svih di­oni­ka tu­ris­tič­kog sus­ta­va, oso­bi­to pos­lo­da­va­ca u tu­riz­mu ko­ji su svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma duž­ni osi­gu­ra­ti kva­li­tet­ne uvje­te ra­da

Ia­ko s jed­ne stra­ne u svom sek­to­ru ima do­bre re­zul­ta­te se­zo­ne, mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li ovih je da­na usred bur­nih pre­go­vo­ra s tu­ris­tič­kim sek­to­rom iz ko­jeg ga pro­zi­va­ju da ne do­no­si ra­zvoj­ne za­ko­ne, već sa­mo no­ve na­me­te, su­prot­no do­go­vo­ru i obe­ća­nji­ma.

Te­ma je bo­ra­viš­na pris­toj­ba ko­ja bi te­me­ljem pri­jed­lo­ga ured­be u slje­de­ćoj go­di­ni tre­ba­la ras­ti za jed­nu ku­nu, pri­je za­kon­skih iz­mje­na ko­je bi tre­ba­le re­for­mi­ra­ti sus­tav tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca. Ured­ba, una­toč naj­a­va­ma u par na­vra­ta, još ni­je dos­pje­la na Vla­du, a kao no­vi da­tum spo­mi­nje se po­če­tak ko­lo­vo­za.

Mi­nis­tar Cap­pel­li u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik po­jaš­nja­va za­što ne vi­di raz­lo­ge za ne­za­do­volj­stvo zbog jed­ne ku­ne po gos­tu, ko­ja će se iona­ko vra­ti­ti u sus­tav.

Što mis­li­te da je pos­lo­dav­ci­ma to­li­ko spor­no oko bo­ra­viš­ne pris­toj­be?

Sva­ka pro­mje­na, sva­ki pri­jed­log stva­ra po­bor­ni­ke i pro­tiv­ni­ke čak i ka­da pro­mje­ne svi­ma do­no­se odre­đe­ne pred­nos­ti i ko­ris­ti.

Ri­ječ je o sim­bo­lič­nom po­ve­ća­nju bo­ra­viš­ne pris­toj­be od jed­ne ku­ne, ko­ja će se u ko­nač­ni­ci vra­ti­ti u tu­ris­tič­ki sus­tav kroz do­dat­nu pro­mo­ci­ju i ra­zvoj tu­ris­tič­kih pro­izvo­da.

Bo­ra­viš­nu pris­toj­bu plaća gost i s tih pred­lo­že­nih 8,00 ku­na u sr­cu tu­ris­tič­ke go­di­ne i da­lje smo zna­čaj­no jef­ti­ni­ji od kon­ku­rent­skih des­ti­na­ci­ja.

Pri­mje­ri­ce, u Ita­li­ji se ras­pon bo­ra­viš­ne pris­toj­be kre­će od 2 do 7 eura, u Špa­njol­skoj od 0,45 do 2,25 eura, u Aus­tri­ji od 0,15 do 2,18 eura, re­sort u Bu­gar­skoj ima 6,27 eura, u BiH 1 euro.

Na ko­ji na­čin će se iz­nos vra­ti­ti u sus­tav, ima­te li ne­ke kon­kret­ne pro­jek­te za ko­je tre­ba vi­še nov­ca?

Ova sred­stva omo­gu­ćit će do­dat­no ula­ga­nje u pro­mo­ci­ju, ra­zvoj tu­ris­tič­ke po­nu­de, po­ti­ca­nje do­ga­đa­nja u de- sti­na­ci­ji po­put broj­nih glaz­be­nih fes­ti­va­la, sport­skih tur­ni­ra, te ja­ča­nje kom­pe­ten­ci­ja i pro­fe­si­ona­li­za­ci­ju za­pos­le­ni­ka, što će sva­ka­ko pri­do­ni­je­ti ras­tu kon­ku­rent­nos­ti tu­ris­tič­kog pro­izvo­da na lo­kal­noj i na­ci­onal­noj ra­zi­ni, a sa­mim ti­me u ko­nač­ni­ci do­ni­je­ti i ve­će pri­ho­de od tu­riz­ma, što nam je svi­ma i u in­te­re­su.

Stra­te­ški cilj Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma i Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce je ra­zvi­ti i po­zi­ci­oni­ra­ti Hrvatsku kao avi­odes­ti­na­ci­ju i to po­se­bi­ce u pred­se­zo­ni i po­se­zo­ni, jer će­mo na taj na­čin mo­ći go­vo­ri­ti o pot­pu­noj tu­ris­tič­koj go­di­ni, a ne sa­mo se­zo­ni.

Dio fi­nan­cij­skih sred­sta­va po­ve­ća­njem bo­ra­viš­ne pris­toj­be na­mjen­ski će se utro­ši­ti na su­rad­nju s avi­opri­je­voz­ni­ci­ma i po­ve­ća­nje bro­ja le­to­va pre­ma svim hr­vat­skim zrač­nim lu­ka­ma. Poz­na­to je da se snaž­no okre­će­mo pre­ma tr­ži­štu Da­le­kog i Bli­skog is­to­ka.

Od si­ječ­nja se vr­lo in­ten­ziv­no pre­go­va­ra sa broj­nim naj­ve­ćim svjet­skim i europ­skim avi­okom­pa­ni­ja­ma i tu­ro­pe­ra­to­ri­ma. Si­gu­ran sam da će se pra­vi re­zul­ta­ti to­ga vi­dje­ti u go­di­ni ko­ja sli­je­di i to kroz po­ve­ća­nje gos­ti­ju upra­vo s Da­le­kog is­to­ka i dru­gih na­ših ne­tra­di­ci­onal­nih tr­ži­šta po­put UAE, Ki­ne, Taj­va­na, Aus­tra­li­je, itd.

Na­ime, ne­mi­nov­no je da će se u go­di­na­ma ko­je sli­je­de na tr­ži­šte vra­ti­ti na­ma kon­ku­rent­ne zem­lje po­put Tur­ske, Egip­ta, Tu­ni­sa.

Na na­ma je da nji­hov po­vra­tak do­če­ka­mo sprem­ni i u Hrvatsku pri­vu­če­mo tu­ris­te ko­ji Hrvatsku tek tre­ba­ju upoz­na­ti. Osim to­ga, ko­ris­ni­ci sred­sta­va, a bo­ra­viš­na pris­toj­ba ras­po­re­đu­ju se lo­kal­nim tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma, tu­ris­tič­ki ne­ra­zvi­je­nim po­dru­čji­ma, Cr­ve­nom kri­žu, Hr­vat­skoj tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci, ite­ka­ko su su­glas­ni s po­ve­ća­njem vi­si­ne bo­ra­viš­ne pris­toj­be.

Za­što još nis­te upu­ti­li naj­av­lje­ne za­ko­ne u pro­ce­du­ru, tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce i tu­ris­tič­ko zem­lji­šte? Je li to te­ško po­li­tič­ko pi­ta­nje?

Zna­te i sa­mi da je ri­ječ je o vr­lo kom­plek­s­nim za­ko­ni­ma za či­ju je pri­pre­mu i do­no­še­nje po­tre­ban raz­go­vor, in­ten­ziv­na su­rad­nja i di­ja­log sa svim di­oni­ci­ma u tu­riz­mu i nekoliko vla­di­nih re­so­ra.

No­si­telj iz­ra­de Za­ko­na o tu­ris­tič­kom i os­ta­lom gra­đe­vin­skom zem­lji­štu je Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne, a upu­ći­va­nje Pri­jed­lo­ga s iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma za­ko­na u pro­ce­du­ru Vla­de pre­dvi­đe­no je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju 2017. go­di­ne.

Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma će vr­lo ak­tiv­no su­dje­lo­va­ti pri­li­kom iz­ra­de Za­ko­na s ob­zi­rom da ima­mo vri­jed­no prak­tič­no is­kus­tvo u pro­ved­bi va­že­ćih pro­pi­sa.

Iz­mje­ne za­ko­na ko­ji re­gu­li­ra­ju sus­tav tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca i nji­ho­vo fi­nan­ci­ra­nje pla­ni­ra­mo upu­ti­ti u pro­ce­du­ru do­no­še­nja do kra­ja te­ku­će i u pr­vom kvar­ta­lu slje­de­će go­di­ne.

Na­ime, pla­ni­ra­mo pro­mje­ne u os­nov­nom Za­ko­nu o tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma ko­ji­ma že­li­mo do­dat­no oja­ča­ti sus­tav.

Pri to­me je važ­no us­kla­di­ti sta­vo­ve svih za­in­te­re­si­ra­nih di­oni­ka jer nam je u ko­nač­ni­ci svi­ma u in­te­re­su da tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce bu­du pu­no učin­ko­vi­ti­je u iz­vr­ša­va­nju svo­jih te­melj­nih za­da­ća.

In­for­ma­ci­je s te­re­na go­vo­re o po­nov­nom pro­cva­tu smje­šta­ja na cr­no, una­toč eVi­si­to­ru, na te­re­nu ne­ma in­s­pek­to­ra. Ka­ko to ri­je­ši­ti?

Svjes­ni smo to­ga i, na ža­lost, tak­ve pro­ble­me te­ško je is­ko­ri­je­ni­ti. Sus­tav eVi­si­tor, ko­ji je dos­tu­pan Ca­rin­skoj upra­vi, od­nos­no dje­lat­ni­ci­ma ca­rin­ske in­s­pek­ci­je pri Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja ko­ji pro­vo­de nad­zor i obi­la­ske iz­najm­lji­va­ča na cr­no, sva­ka­ko je u jed­nom di­je­lu una­pri­je­dio pro­ce­se nad­zo­ra i kon­tro­le ile­gal­nog iz­najm­lji­va­nja, ali je kao i uvi­jek po­treb­na pu­no tješ­nja su­rad­nja svih di­oni­ka u sus­ta­vu.

Ape­li­ram na gra­đa­ne da pri­ja­ve one za ko­je zna­ju ili sum­nja­ju da ra­de na cr­no ka­ko bi se ile­gal­ni iz­najm­lji­va­či br­že de­tek­ti­ra­li i za­us­ta­vi­li. Vri­je­me je da se pres­ta­ne­mo sus­pre­za­ti u pri­ja­vi oso­ba ko­je su ne­lo­jal­na i ne­za­ko­ni­ta kon­ku­ren­ci­ja te ko­ji odu­zi­ma­ju gos­te oni­ma ko­ji pos­lu­ju na le­ga­lan na­čin.

Što ste us­pje­li na­pra­vi­ti s ka­dro­vi­ma za slje­de­ću go­di­nu?

Što se ti­če ove go­di­ne, pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje od oko 3.200 ne­za­pos­le­nih oso­ba ugos­ti­telj­skih za­ni­ma­nja evi­den­ti­ra­nih na Za­vo­du pri­bliž­no 1.200 is­ka­za­lo je in­te­res za ra­dom na se­zon­skim pos­lo­vi­ma u tu­riz­mu, a to­me bro­ju tre­ba do­da­ti i go­to­vo 800 mla­dih ko­ji za­vr­ša­va­ju sred­nju ško­lu u tu­ris­tič­kim za­ni­ma­nji­ma. Hr­vat­ski za­vod za za­poš­lja­va­nje do­dat­no je in­ten­zi­vi­rao ak­tiv­nos­ti po­sre­do­va­nja s pos­lo­dav­ci­ma ka­ko bi se što br­že i lak­še osi­gu­ra­la tra­že­na rad­na sna­ga i vje­ru­je­mo da će­mo za ovaj vr­hu­nac ljet­ne se­zo­ne i os­ta­tak tu­ris­tič­ke go­di­ne ima­ti do­volj­no rad­ni­ka.

Za slje­de­ću go­di­nu, već kra­jem ove pla­ni­ra­mo po­nov­no odr­ža­va­nje Da­na pos­lo­va u tu­riz­mu ko­ji­ma je glav­ni cilj ak­ti­va­ci­ja do­ma­će rad­ne sna­ge. Na ža­lost, vi­di­mo da se s kro­nič­nim pro­ble­mom ne­dos­tat­ka rad­ne sna­ge su­sre­ću i broj­ne dru­ge zem­lje po­put Ma­đar­ske, Aus­tri­je, Nje­mač­ke.

Sve češ­će se spo­mi­nje uvoz ka­dro­va, je li to iz­vjes­no s ob­zi­rom na okol­nos­ti?

Ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge u tu­riz­mu ni­je sa­mo iz­a­zov ove Vla­de, već svih di­oni­ka tu­ris­tič­kog sus­ta­va, oso­bi­to pos­lo­da­va­ca u tu­riz­mu ko­ji su svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma duž­ni osi­gu­ra­ti kva­li­tet­ne i adek­vat­ne uvje­te ra­da, od pris­toj­nih pri­ma­nja, rad­ne sat­ni­ce, slo­bod­nog da­na u tjed­nu, smje­šta­ja, go­diš­njih ugovora itd. Svi di­oni­ci u tu­riz­mu, pri­vat­ni i jav­ni sek­tor, mo­ra­ju da­ti svoj do­pri­nos u stva­ra­nju uvje­ta ko­ji će mo­ći pri­vu­ći kva­li­tet­ne rad­ni­ke, ali i uči­ni­ti rad u tu­riz­mu svi­ma priv­lač­ni­ji. Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma sva­ka­ko će nas­ta­vi­ti s po­ti­ca­njem obra­zo­va­nja u tu­riz­mu kroz pro­gra­me bes­po­vrat­nih pot­po­ra ko­je pro­vo­di­mo, ali i re­ali­za­ci­jom re­gi­onal­nih cen­ta­ra kom­pe­ten­ci­ja za ugos­ti­telj­stvo i tu­ri­zam ko­ji bi nu­di­li po­treb­na struč­na zna­nja i vje­šti­ne, mo­guć­nos­ti prek­va­li­fi­ka­ci­je, dok­va­li­fi­ka­ci­je i slič­no. te na taj na­čin stva­ra­li kva­li­te­tan i po­tre­ban ka­dar za rad u tu­riz­mu. Ne vi­dim po­ten­ci­jal­nu opas­nost da bi Hr­vat­ska mo­gla pos­ta­ti zem­lja u ko­joj bi stra­ni dje­lat­ni­ci či­ni­li zna­čaj­ni­ji dio za­pos­le­nih u tu­riz­mu ni­ti bih ja to že­lio.

Slogan Full of li­fe mi­je­nja­te? Ako da, ka­ko će se tu uk­lo­pi­ti upra­vo oda­bra­no rje­še­nje štan­da HTZ-a za nas­tup na saj­mo­vi­ma, na­prav­lje­no u skladu s kon­cep­tom Full of li­fe?

U po­s­ljed­nje vri­je­me pu­no se go­vo­ri o ak­tu­al­nom slo­ga­nu. Osob­no ni­sam bio za­do­vo­ljan nji­me pri­je tri go­di­ne ka­da je on do­ne­sen i usvo­jen, pa ni­sam ni da­nas. Mis­lim da on ni­čim po­seb­no ne aso­ci­ra na Hrvatsku ni­ti iz­ra­ža­va naš na­ci­onal­ni iden­ti­tet.

Slogan “Full of li­fe” od di­je­la stru­ke oci­je­njen je po­zi­tiv­no i on se po­ka­zao vr­lo do­bar za ko­ri­šte­nje u seg­men­tu pro­mo­ci­je ljet­nog di­je­la tu­ris­tič­ke go­di­ne.

Iz tog raz­lo­ga, mo­ja je pre­po­ru­ka da se slogan ne uki­da, već da se, ovis­no o spe­ci­fič­nos­ti­ma te pre­poz­nat­lji­vos­ti Hr­vat­ske na po­je­di­nim tr­ži­šti­ma i promociji odre­đe­nih tu­ris­tič­kih pro­izvo­da, ko­ris­ti po po­tre­bi.

On za pro­mo­ci­ju ljet­nog dje­la go­di­ne oprav­da­va svoj smi­sao, me­đu­tim za os­ta­tak go­di­ne baš i ne. Sma­tram da se u promociji Hr­vat­ske u svi­je­tu tre­ba­ju vi­še koristiti nacionalna obilježja, pre­poz­nat­lji­ve koc­ki­ce i os­ta­lo.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.