Po­drav­ka će pro­izves­ti vi­še raj­či­ca ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Stje­pan

Maj­ko­vi­ca do­bio je priz­na­nje za naj­k­va­li­tet­ni­ju raj­či­cu za pre­ra­du, is­po­ru­če­nu U 2016., a Ro­ber­ta Ne­maz Ko­va­čić za naj­ve­ći na­pre­dak u pro­izvod­nji raj­či­ce za pre­ra­du u 2017., na 20. ju­bi­lar­nom Da­nu raj­či­ce u or­ga­ni­za­ci­ji Po­drav­ke ju­čer u Uma­gu. Priz­na­nja je uma­škim pro­izvo­đa­či­ma pre­dao pred­sjed­nik Upra­ve kom­pa­ni­je Ma­rin Pu­car, is­tak­nuv­ši da je ovo­go­diš­nja pro­izvod­nja ugo­vo­re­na s 30ak OPGo­va na 200njak hek­ta­ra.

“Po­sa­đe­no je 4,3 mi­li­ju­na pre­sad­ni­ca raj­či­ce i za oče­ki­va­ti je da će se pro­izves­ti oko 12.000 to­na. La­ni je Tvor­ni­ca po­vr­ća Umag ot­ku­pi­la i pre­ra­di­la od is­tar­skih OPGo­va 11.000 to­na raj­či­ce”, na­veo je Pu­car. Ovaj po­gon za pre­ra­du raj­či­ca, je­di­ni u Hr­vat­skoj, dnev­no obra­di 300 t plo­da, a pro­izvo­di se osim u Hr­vat­skoj pla­si­ra­ju u još de­vet ze­ma­lja.

Ma­rin Pu­car uz do­bit­ni­ke priz­na­nja u Uma­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.