Cje­lo­go­diš­nja des­ti­na­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Što će se u HTZ-u iz­mi­je­ni­ti s no­vim vod­stvom?

No­vi di­rek­tor HTZ-a Kris­tjan Sta­ni­čić je pro­fe­si­ona­lac ko­ji je go­di­na­ma obav­ljao vi­so­ke uprav­ljač­ke funk­ci­je u re­al­nom sek­to­ru u tu­riz­mu. Vje­ru­jem u kva­li­tet­nu za­jed­nič­ku su­rad­nju, uza­jam­no po­što­va­nje te sam si­gu­ran da će da­ti ve­li­ki za­mah dalj­njem po­zi­ci­oni­ra­nju Hr­vat­ske kao jed­ne od naj­a­trak­tiv­ni­jih tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja. Glav­ni ured HTZ-a tre­ba bi­ti nacionalna tu­ris­tič­ka pro­mo­tiv­na agen­ci­ja ko­ja, unu­tar svo­jih nad­lež­nos­ti, nje­gu­je, osmiš­lja­va i pro­vo­di sve ključ­ne ak­tiv­nos­ti ve­za­ne uz ja­ča­nje na­ci­onal­nog tu­ris­tič­kog bren­da zem­lje. Ta­ko­đer, vje­ru­jem da će no­vi di­rek­tor da­ti još snaž­ni­ji do­pri­nos u su­rad­nji s cje­lo­kup­nim tu­ris­tič­kim sus­ta­vom, ali i svim dru­gim di­oni­ci­ma ko­ji su di­rek­t­no ili in­di­rek­t­no po­ve­za­ni u jed­nu cje­li­nu. Re­zul­ta­ti tu­ris­tič­kog pro­me­ta do­sa­daš­njeg dje­la tu­ris­tič­ke go­di­ne po­t­vr­da su da Hr­vat­ska pos­ta­je pra­va cje­lo­go­diš­nja des­ti­na­ci­ja, pa je u ovom tre­nut­ku pra­va pri­li­ka da odre­đe­ne seg­men­te i tu­ris­tič­ke pro­izvo­de kao što su zdrav­s­tve­ni, pos­lov­ni i kul­tur­ni tu­ri­zam kao i tu­ri­zam na kon­ti­nen­tu do­dat­no pro­mo­tiv­no i ra­zvoj­no po­tak­ne­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.