RE­ZUL­TA­TI VOLKSWAGENA

NADMAŠILI OČEKIVANJA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vol­k­swa­gen (VW) je u če­t­vr­tak po­ve­ćao svo­je pro­cje­ne pro­da­je za ovu go­di­nu na­kon obja­ve bo­ljih tro­mje­seč­nih re­zul­ta­ta od očekivanja. Nje­mač­ki pro­izvo­đač auto­mo­bi­la - naj­ve­ći u Eu­ro­pi - sa­da oče­ku­je da će ovo­go­diš­nji prihodi pre­ma­ši­ti lanj­skih 217 mi­li­jar­di eura za vi­še od če­ti­ri pos­to. Do sa­da u VW-u oče­ki­va­li rast do če­ti­ri pos­to. U dru­gom tro­mje­se­čju za­ra­da pri­je opo­re­zi­va­nja i ka­ma­ta (EBIT) sko­či­la je sa 1,9 mi­li­jar­di eura iz is­tog lanj­skog raz­dob­lja na 4,55 mi­li­jar­di eura. Ana­li­ti­ča­ri su u pro­sje­ku oče­ki­va­li EBIT od 4,49 mi­li­jar­di eura. Do­bit od 907 mi­li­ju­na eura ve­ća je 12 pos­to. Od­lič­ni re­zul­ta­ti po­s­lje­di­ca su šted­nje te pred­stav­lja­nja SUV mo­de­la ko­ji do­no­se ve­ću mar­žu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.