Kroz de­set mje­se­ci mla­dim ti­mo­vi­ma po­ma­že­mo da ra­zvi­ju svoj pro­izvod

In­ku­ba­tor U SPOCK-u dru­ga ge­ne­ra­ci­ja ti­mo­va kre­će u ra­zvoj star­tu­po­va u po­dru­čju vi­so­kih teh­no­lo­gi­ja NA FER-U OSI­GU­RAN PROSTOR KO­JI MO­GU BESPLATNO KORISTITI

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

tek ra­zvi­ti funk­ci­onal­ni pro­to­tip, dok će ti­mo­vi ko­ji ra­zvi­ja­ju mo­bil­nu apli­ka­ci­ju ili ka­kav dru­gi sof­tver bi­ti sprem­ni iz­a­ći na tr­ži­šte još ti­je­kom pro­gra­ma”, is­pri­ča­la je Iva Gos­pod­ne­tić.

Prva ge­ne­ra­ci­ja

Pr­ve su go­di­ne to bi­li An­gler ili mo­bil­na Mo­bil­na apli­ka­ci­ja za po­moć u rje­ša­va­nju ge­ome­trij­skih za­da­ta­ka, Gu­itar fri­end ili Ure­đaj ko­ji omo­gu­ću­je svi­ra­nje gi­ta­re ko­ri­šte­njem sa­mo jed- ne ru­ke, Ju­vo Ho­me fri­end na­mi­je­njen po­ve­ća­nju si­gur­nos­ti dje­ce u do­mo­vi­ma te SAN, nad­zor raz­no­vr­s­nih oko­lin­skih uvje­ta kroz mre­žu sen­zo­ra ko­ja se la­ko mo­že in­te­gri­ra­ti u pos­to­je­ći nad­zor­ni sus­tav ko­ris­ni­ka.

Raz­no­vr­s­ne ak­tiv­nos­ti

No­va je ge­ne­ra­ci­ja pak oku­pi­la ti­mo­ve kao što su Hac­ks­plosm ko­ji pro­gra­me­ri­ma pru­ža pra­vo hac­kat­hon is­kus­tvo iz udob­nos­ti do­ma, za­tim Me­la­no­ma Check, pro­izvod ko­ji te­me­ljem jed­ne sli­ke ma­de­ža pro­cje­nju­je vje­ro­jat­nost nje­go­ve zlo­ćud­nos­ti, PicUp od­nos­no rje­še­nje na­mi­je­nje­no ko­ris­ni­ci­ma ko­ji že­le jed­nos­tav­nost spre­ma­nja, di­je­lje­nja i or­ga­ni­za­ci­je fo­to­gra­fi­ja po do­ga­đa­ji­ma ko­ji­ma su pri­sus­tvo­va­li te čla­no­ve ti­ma Su­mir­re, pr­vog osob­nog fi­nan­cij­skog asis­ten­ta za stu­den­te ko­ji pra­ti pri­hod pre­ko stu­dent­skog ugovora i pa­zi na po­rez­ne pra­go­ve. Na kra­ju, ne ra­di se sa­mo o pro­gra­mu obu­ke, već se pro­na­ći mo­gu i raz­li­či­ti edu­ka­tiv­ni i in­te­rak­tiv­ni sa­dr­ža­ji.

“Uz su­rad­nju s part­ne­ri­ma or­ga­ni­zi­ra­mo pre­da­va­nja, kao što je bi­lo gos­to­va­nje poz­na­tog nje­mač­kog ma­te­ma­ti­ča­ra, fi­zi­ča­ra i po­du­zet­ni­ka Mar­ti­na Re­ent­sa, ko­je smo ra­di­li u su­rad­nji s Fo­un­der Ins­ti­tu­te­om Hr­vat­ska. Or­ga­ni­zi­ra­li smo i Te­amUp, do­ga­đa­nja na ko­ji­ma star­tu­pi ko­ji su u po­tra­zi za su­rad­ni­ci­ma i no­vim čla­no­vi­ma pred­stav­lja­ju se­be i svo­je po­tre­be, što smo or­ga­ni­zi­ra­li u su­rad­nji s Fo­un­der Ins­ti­tu­tom i Le­an Star­tup Cro­atia”, na­ve­la je kao sa­mo dio ak­tiv­nos­ti ko­je se u SPOCKu pro­vo­de.

MATIJA HABLJAK/PIXSELL

Hr­vo­je Dža­po, Iva Gos­pod­ne­tić i Ve­dran Po­dob­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.