No­vi re­kor­di bur­zi zbog od­lič­nih iz­vješ­ća kom­pa­ni­ja

Pr­šti op­ti­mi­zam Ame­rič­ki bur­zov­ni in­deks Dow Jo­nes proš­log tjed­na pos­ti­gao no­vu po­vi­jes­nu vri­jed­nost

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI tomislav.pili@pos­lov­ni.hr

Pr­šti op­ti­mi­zam Ame­rič­ki bur­zov­ni in­deks Dow Jo­nes proš­log tjed­na pos­ti­gao no­vu po­vi­jes­nu vri­jed­nost

Po­lo­vi­ca kom­pa­ni­ja iz SAD-a obja­vi­la je re­zul­ta­te, a njih 73 pos­to nad­ma­ši­lo je oče­ki­va­nja, naj­vi­še od 2008.

Iako oba­ra­ju re­kor­de, ame­rič­ki bur­zov­ni in­dek­si ima­ju još mo­ti­va za rast u iz­vješ­ći­ma kom­pa­ni­ja ko­ja uglav­nom nad­ma­šu­ju oče­ki­va­nja. Na Wall Stre­etu je u če­t­vr­tak Dow Jo­nes do­seg­nuo no­vu naj­vi­šu ra­zi­nu u po­vi­jes­ti, dok su S&P 500 i Na­sdaq in­deks skliz­nu­li s re­kord­nih ra­zi­na zbog pa­da ci­je­na di­oni­ca u teh­no­lo­škom sek­to­ru. Dow Jo­nes oja­čao je 0,39 pos­to, na 21.796 bo­do­va, dok je S&P 500 os­la­bio 0,10 pos­to, na 2475 bo­do­va, a Na­sdaq in­deks 0,63 pos­to, na 6382 bo­da.

Skok Ve­ri­zo­na

No­vi re­kord Dow Jo­nes in­dek­sa po­naj­vi­še se za­hva­lju­je sko­ku ci­je­ne di­oni­ce Ve­ri­zo­na za vi­še od 7,5 pos­to, na­kon što je naj­ve­ći ame­rič­ki mo­bil­ni ope­ra­tor obja­vio bo­lje ne­go što se oče­ki­va­lo kvar­tal­ne pos­lov­ne re­zul­ta­te. S dru­ge stra­ne, naj­vi­še su pa­le, za 0,8 pos­to, ci­je­ne u teh­no­lo­škom sek­to­ru, i to prem­da je di­oni­ca Fa­ce­bo­oka po­sku­pi­la go­to­vo tri pos­to, na­kon što je naj­ve­ća svjet­ska druš­tve­na mre­ža obja­vi­la pos­lov­ne re­zul­ta­te.

Pad tehnološkog sek­to­ra, na­kon snaž­nog us­po­na pret­hod­nih da­na, glav­ni je raz­log zbog če­ga su S&P 500 i Na­sdaq

SLABOST TEHNOLOŠKOG SEK­TO­RA, UNA­TOČ DOBRIM RE­ZUL­TA­TI­MA, OBJAŠ­NJA­VA SE MO­GUĆ­NOŠ­ĆU DA JE DIO ULAGAČA ODLUČIO UNOVČITI ZARADE

in­deks skliz­nu­li s re­kord­nih ra­zi­na. “Po­ma­lo iz­ne­na­đu­je slabost tehnološkog sek­to­ra jer su kom­pa­ni­je iz tog sek­to­ra obja­vi­le do­bre pos­lov­ne re­zul­ta­te. Mo­gu­će je da su ne­ki ula­ga­či od­lu­či­li po­vu­ći dio zarade s tr­ži­šta”, ka­že Pe­ter Jan­kov­skis, di­rek­tor u tvrt­ki OakBro­ok Inves­t­ments. Znat­no su pa­le i ci­je­ne di­oni­ca u pro­met­nom sek­to­ru, na­kon sla­bi­jih ne­go što se oče­ki­va­lo pos­lov­nih re­zul­ta­ta po­štan­ske kom­pa­ni­je UPS. To je za­bri­nu­lo ula­ga­če jer se taj sek­tor sma­tra svo­je­vr­s­nim ba­ro­me­trom si­tu­aci­je u gos­po­dar­stvu.

Fo­kus i da­lje na iz­vješ­ći­ma

“Ras­po­lo­že­nje na tr­ži­štu odre­dio je i pro­met­ni sek­tor ko­ji nam go­vo­ri ne­što na što ni­smo obra­ća­li paž­nju”, ka­že Art Ho­gan, stra­teg u tvrt­ki Wun­der­lich Se­cu­ri­ti­es. I idu­ćih da­na u fo­ku­su ulagača bit će kvar­tal­ni re­zul­ta­ti kom­pa­ni­ja. Od po­čet­ka se­zo­ne obja­va iz­vješ­ća o pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma iz­vi­jes­ti­la je go­to­vo po­lo­vi­ca kom­pa­ni­ja iz sas­ta­va S&P 500 in­dek­sa, pri če­mu ih je 73 pos­to pre­ba­ci­lo oče­ki­va­nja. To je za sa­da naj­vi­ši pos­to­tak od 2008. go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci Fac­tSe­ta. Sto­ga sa­da ana­li­ti­ča­ri u an­ke­ti Re­uter­sa pro­cje­nju­ju da su zarade kom­pa­ni­ja u dru­gom tro­mje­se­čju po­ras­le za 10,7 pos­to, dok su pri­je tje­dan da­na oče­ki­va­li rast za­ra­da od oko osam pos­to. Po­ti­caj ras­tu pos­lov­nih re­zul­ta­ta za do­bar je dio kom­pa­ni­ja došao zbog slabijeg do­la­ra, po­jaš­nja­va za Fi­nan­ci­al Ti­mes Ann Lar­son, ana­li­ti­čar­ka Al­li­an­ce Ber­ns­te­ina. Pod­sje­ti­mo, ti­je­kom ove go­di­ne ame­rič­ka je va­lu­ta os­la­bi­la osam pos­to pre­ma ko­ša­ri­ci naj­važ­ni­jih svjet­skih va­lu­ta.

PO­TI­CAJ RAS­TU ZA DO­BAR DIO KOM­PA­NI­JA DOŠAO JE I OD SLABIJEG DO­LA­RA, TVR­DE AME­RIČ­KI ANA­LI­TI­ČA­RI

RE­UTERS

Mo­ti­va za dalj­nji rast ne ne­dos­ta­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.