Across će na FER-u ra­zvi­ja­ti ro­bo­ti­ku

Je­di­ni naš pro­jekt u EU pro­gra­mu Ob­zor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­jekt

ACROSS Cen­tre of Excel­len­ce for Au­to­no­mo­us and Co­ope­ra­ti­ve Ro­bo­tic Sys­tems, pr­vi hr­vat­ski pro­jekt pri­hva­ćen u sklo­pu Te­aming ak­tiv­nos­ti Ok­vir­no­ga pro­gra­ma Eu­rop­ske uni­je Ob­zor 2020., pred­stav­ljen je u Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. Pri­ja­vi­telj pro­jek­ta je Fa­kul­tet elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva (FER) Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, a part­ne­ri Kra­ljev­ski ins­ti­tut za teh­no­lo­gi­ju Stoc­k­holm, Šved­ska i Ino­va­cij­ski cen­tar Ni­ko­la Tes­la Za­greb. Pro­jekt ACROSS je­di­ni je pri­hva­će­ni pro­jekt u pr­voj fa­zi Te­amin­ga iz Hr­vat­ske, me­đu 30 pro­je­ka­ta iz 12 dr­ža­va, a od ukup­no pri­jav­lje­nih 208 na jav­ni po­ziv Eu­rop­ske ko­mi­si­je. Mis­lav Gr­gić, de­kan FERa je re­kao ka­ko je pro­jekt do­bio ‘ulaz­ni­cu’ i vr­lo ve­li­ke iz­gle­de da usko­ro po­vu­če 15 mi­li­ju­na eura iz fon­da Ob­zor 2020, a ti­me i auto­mat­ski 20 mi­li­ju­na eura iz struk­tur­nih fon­do­va EU. “Tim sred­stvi­ma us­pos­ta­vit će se no­va is­tra­ži­vač­ka or­ga­ni­za­ci­ja, cen­tar ACROSS za po­pu­lar­no po­dru­čje ro­bo­ti­ke i za­pos­lit će 5060 ve­ći­nom mla­dih is­tra­ži­va­ča i dok­to­ra­na­da, ko­ji mo­žda ne­će oti­ći iz Hr­vat­ske”, po­ru­čio je Gr­gić, do­dav­ši da je to i ka­pi­tal­ni pro­jekt FERa i je­di­ni aka­dem­ski na lis­ti stra­te­ških inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta RH. Du­go­roč­ni cilj je da ACROSS pos­ta­ne sa­mo­odr­ži­va ins­ti­tu­ci­ja za svjet­ski re­le­vant­na te­melj­na i pri­mi­je­nje­na is­tra­ži­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.