Pri­ho­di od pro­da­je 1,95 mi­li­jar­di ku­na

Po­drav­ka U Eu­ro­pi rast pri­ho­da 4%, u Ru­si­ji i oko­li­ci 8,7%, far­ma­ce­uti­ka bo­lja 7,3%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pri­ho­di od pro­da­je Gru­pe Po­drav­ka u pr­vom po­lu­go­di­štu 2017. iz­no­si­li su 1,95 mi­li­jar­di ku­na. Ka­ko po­jaš­nja­va­ju iz sa­me Po­drav­ke, na kre­ta­nje ukup­nog pri­ho­da od pro­da­je, ko­ji je ni­ži u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni za 37,4 mi­li­ju­na ku­na, zna­čaj­no je utje­cao iz­os­ta­nak pri­ho­da seg­men­ta Pi­ća ko­ji je u pr­vom po­lu­go­di­štu 2016. iz­no­sio 37,2 mi­li­ju­na ku­na te iz­os­ta­nak jed­no­krat­nog pri­ho­da Mes­nog pro­gra­ma ko­ji je u is­tom raz­dob­lju go­di­nu ra­ni­je iz­no­sio 13,7 mi­li­ju­na ku­na s os­no­ve na­tje­ča­ja za is­po­ru­ke rob­nih re­zer­vi. Ne­to dobit Gru­pe Po­drav­ka u pr­vom po­lu­go­di­štu je 24,8 mi­li­ju­na ku­na, što je 74,5 pos­to ma­nje ne­go la­ni.

Uko­li­ko bi sa­mo iz­u­ze­li na­ve­de­ni utje­caj Pi­ća i Mes­nog pro­gra­ma, pri­ho­di Gru­pe Po­drav­ka os­tva­ru­ju rast od oko je­dan pos­to. Po­drav­ka je u pro­ma­tra­nom raz­dob­lju go­to­vo 70 pos­to pri­ho­da ima­la od pro­da­je na ino­zem­nom tr­ži­štu.

“U re­gi­ji Eu­ro­pa za­bi­lje­žen je rast pri­ho­da od pro­da­je od če­ti­ri pos­to, u re­gi­ji Ru­si­ja i ZND od 8,7 pos­to te u re­gi­ji No­va tr­ži­šta od 5,5 pos­to, dok je Adria re­gi­ja je­di­na ko­ja je os­tva­ri­la ni­že pri­ho­de od pro­da­je u iz­no­su od 4,7 pos­to”, ka­žu u Po­drav­ci. Na ni­že pri­ho­de od pro­da­je utje­ca­le su i ni­že na­rudž­be smrz­nu­tog po­vr­ća u Ru­si­ji, kri­za u Agro­ko­ru, pri­tis­ci u Pe­kar­stvu u Slo­ve­ni­ji te pro­mje­ne dis­tri­bu­te­ra u Za­pad­noj Eu­ro­pi. Ka­da je ri­ječ o stra­te­škim pos­lov­nim po­dru­čji­ma, seg­ment Pre­hra­ne os­tva­rio je 1,54 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da od pro­da­je. Far­ma­ce­uti­ka je gru­pi do­pri­ni­je­la s 406,8 mi­li­ju­na ku­na, a što je rast od 7,3 pos­to u od­no­su na la­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.