U BIH GRADITI 4G MRE­ŽE, ENERGETSKE OBJEKTE...

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ka­ko bi BiH eko­nom­ski kre­nu­la na­pri­jed, po­treb­no je de­fi­ni­ra­ti jas­nu eko­nom­sku po­li­ti­ku ko­ja će na­pus­ti­ti li­be­ral­ni ka­pi­ta­li­zam proš­log sto­lje­ća i okre­nu­ti se ka­pi­ta­liz­mu ko­ji je jas­no uok­vi­ren pra­vi­li­ma, stav je poz­na­tih bh. eko­nom­skih ana­li­ti­ča­ra Fa­ru­ka Ha­dži­ća i Di­ne Ha­dži­ali­ća. U svo­jem ra­du is­tak­nu­li su i u če­mu vi­de eko­nom­sku pri­li­ku za BiH, pi­še Ve­čer­nji list BiH. “Naj­ve­će pri­li­ke BiH su inves­ti­cij­ski po­ten­ci­ja­li. Na­ime, nuž­no je iz­gra­di­ti zna­čaj­ne in­fras­truk­tur­ne objekte, kao što su auto­ces­te, re­gi­onal­ne mre­že, 4G mre­ža, di­gi­ta­li­za­ci­ja te­le­vi­zi­je, iz­grad­nja ener­get­skih obje­ka­ta, ko­ji će cr­pi­ti stru­ju iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, po­bolj­ša­ti pru­ža­nje jav­nih us­lu­ga i na­ba­vom opre­me i ko­ri­šte­njem in­for­ma­cij­skih teh­no­lo­gi­ja u po­li­ci­ji, zdrav­s­tvu, škol­s­tvu - is­ti­če dvo­jac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.