Nje­mač­ke tvrt­ke Lu­ku Ko­per ot­kri­va­ju kao lo­gis­tič­ki cen­tar

Po­vje­re­nje Ni­jem­ci ci­je­ne slo­ven­sku rad­nu sna­gu, ali im sme­ta pre­ve­li­ka bi­ro­kra­ti­zi­ra­nost

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ska ve­le­pos­la­ni­ca u Ber­li­nu o gos­po­dar­skoj di­plo­ma­ci­ji kao po­ti­ca­ju za tješ­nju gos­po­dar­sku su­rad­nju i no­ve pos­lo­ve

Vanj­sko­tr­go­vin­ska raz­mje­na Slo­ve­ni­je i Nje­mač­ke, naj­ja­čeg europ­skog i jed­nog od vo­de­ćih svjet­skih gos­po­dar­sta­va, la­ni je do­se­gla re­kord­nih 9,8 mi­li­jar­di eura. Ni­jem­ci ci­je­ne vi­so­ku obra­zo­va­nost slo­ven­ske rad­ne sna­ge, poz­na­va­nje stra­nih je­zi­ka, ne sa­mo nje­mač­kog, a po­štu­ju i što se rad­ni­ci iz de­že­le dr­že obe­ća­nja.

Mis­li ta­ko i slo­ven­ska ve­le­pos­la­ni­ca u Ber­li­nu Mar­ta Kos Mar­ko, ko­ja je za Fi­nan­ce go­vo­ri­la o bi­la­te­ral­nim od­no­si­ma ovih ze­ma­lja, a po­seb­no o eko­nom­skoj su­rad­nji i us­pos­tav­lja­nju no­vih pos­lov­nih ve­za.

Tes­ti­ra­nje no­vih rje­še­nja

“Prem­da je rob­na raz­mje­na re­kord­na, u Slo­ve­ni­ji ima još uvi­jek re­la­tiv­no ma­lo nje­mač­kih inves­ti­ci­ja. Di­je­lom je to i zbog vi­so­ke ci­je­ne ra­da, no va­lja bi­ti opre­zan, jer dos­ta ula­ga­nja ide pre­ko nji­ho­vih tvrt­ki u Aus­tri­ji. Fra­port je ku­pio Ae­ro­drom Ljub­lja­na, Ma­hle i Le­tri­ko ra­zvoj me­ha­tro­ni­ke se­le k na­ma, no, priz­na­jem da tre­ba po­ve­ća­ti vid­lji­vost na­ših po­du­zet­ni­ka u Nje­mač­koj. Po­ve­za­li smo tvrt­ku El­pa iz Ve­le­nja ko­ja se ba­vi rje­še­nji­ma za sma­nji­va­nje bu­ke pri­li­kom ko­če­nja tra­mva­ja i vla­ko­va, s tvrt­kom za jav­ni pro­met BVG u Ber­li­nu, star­tup Ko­ofr spo­ji­li smo s De­ut­s­c­he Te­le­ko­mom, slo­ven­ska hra­na, po­put kranj­skih ko­ba­si­ca i me­da, mo­že se ku­pi­ti u naj­ve­ćem su­per­mar­ke­tu u Eu­ro­pi, KaDeWeu u Ber­li­nu”, na­bra­ja ve­le­pos­la­ni­ca što di­plo­ma­ci­ja či­ni. Is­tak­la je da

Objaš­nja­va da Lu­ka Ko­per ima što po­nu­di­ti nje­mač­kim tvrt­ka­ma, kao nji­hov lo­gis­tič­ki cen­tar ko­ji tek tre­ba­ju ot­kri­ti i ko­jim bi se skra­tio put od Sje­ver­ne Nje­mač­ke za šest da­na, ai u iz­ja­va­ma nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel ka­ko ka­ni po­ve­ća­ti ula­ga­nja u in­fras­truk­tur­ne i energetske pro­jek­te, ve­le­pos­la­ni­ca Kos Mar­ko pre­poz­na­je i slo­ven­sku šan­su.

“Mo­že­mo pos­ta­ti i re­fe­rent­na toč­ka za tes­ti­ra­nje in­dus­trij­skih rje­še­nja. Pri­mje­ri­ce, kad ne­ka nje­mač­ka tvor­ni­ca se­li pro­izvod­nju iz Ki­ne na­zad u svo­ju zem­lju jer će bi­ti auto­ma­ti­zi­ra­na, ili kad Adi­das gra­di ro­bot­sku tvor­ni­cu, mo­že­mo se uklju­či­ti za tes­ti­ra­nje tak­vih po­go­na. Ima­mo i us­pješ­ne pri­mje­re iz elek­tro­mo­bil­skog i avi­osek­to­ra, po­put pro­izvo­đa­ča la­kih avi­ona Pi­pis­trel.

Is­to ta­ko Ni­jem­ci­ma mo­že­mo po­nu­di­ti da odre­đe­na di­gi­tal­na rje­še­nja ko­ja mis­le uves­ti u pos­lo­va­nje i jav­ne sus­ta­ve, naj­pri­je is­pro­ba­ju kod nas”, ka­že slo­ven­ska ve­le­pos­la­ni­ca u Nje­mač­koj. Žao joj je što je u jav­nos­ti bi­lo pro­tiv­lje­nja grad­nji la­kir­ni­ce za vo­zi­la, kom­pa­ni­je Mag­na, u mjes­tu Ho­če.

Po­uz­da­ni part­ne­ri

Na­vo­de­ći ka­ko nje­mač­ki po­du­zet­ni­ci ko­ji ima­ju pri­li­ke pos­lo­va­ti i ra­di­ti sa Slo­ven­ci­ma is­ti­ču ka­ko su oni kao part­ne­ri po­uz­da­ni, obra­zo­va­ni, ipak je na­ve­la i što joj ot­kri­va­ju kao ma­ne slo­ven­skog okru­že­nja.

“Čes­to go­vo­re da je sve pre­vi­še bi­ro­kra­ti­zi­ra­no, da su pre­du­ge pro­ce­du­re za do­bi­va­nje gra­đe­vin­skih do­zvo­la, da je udio dr­ža­ve u gos­po­dar­stvu i da­lje ve­lik i da je tr­ži­šte za­pra­vo ma­lo”, re­ći će di­plo­mat­ki­nja za Fi­nan­ce.

FOTOLIA

Nje­mač­ke inves­ti­ci­je u Slo­ve­ni­ju mo­gle bi bi­ti i ve­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.