Cr­na go­ra po­di­že PDV na 21 pos­to

Oš­tre mje­re Cilj sma­nji­ti i jav­ni dug

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Iz­gla­sa­va­njem

do­pu­na Za­ko­na o po­re­zu na do­da­nu vri­jed­nost u Skup­šti­ni, ovaj je na­met u Cr­noj Go­ri po­ve­ćan s 19 na 21 pos­to, na­vo­di list Vi­jes­ti. No­va sto­pa PDVa bit će u pri­mje­ni od si­ječ­nja idu­će go­di­ne, a cilj je po­di­za­nja to­ga po­re­za ja­ča­ti fi­skal­nu sta­bil­nost, kao i po­ku­šaj utje­ca­nja na sma­nje­nje jav­no­ga du­ga, ko­ji je ot­pri­li­ke u vi­si­ni 65 pos­to BDPa. Ova mje­ra jed­na je u ni­zu ne­po­pu­lar­nih ko­je je Vla­da mo­ra­la po­du­ze­ti, jer su joj i MMF i Svjet­ska ban­ka bi­li po­ru­či­va­li da ima pro­ves­ti fi­skal­nu kon­so­li­da­ci­ju. Od sr­p­nja su već za šest pos­to sma­nje­nje pla­će u jav­nom sek­to­ru, te su i maj­ke s tro­je i vi­še dje­ce os­ta­le bez nak­na­da.

“No­ve mje­re šted­nje vo­de i po­ve­ća­nju su­fi­ci­ta bu­dže­ta i sma­nje­nju jav­no­ga du­ga do 2020.”, po­no­vio je i cr­no­gor­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Dar­ko Ra­du­no­vić, objas­niv­ši da bi se ta­ko tre­bao dr­ža­vi omo­gu­ći­ti pris­tup me­đu­na­rod­nim fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.