IDU­ĆE GO­DI­NE DOLAZE

JEFTINIJI TRUMP HO­TE­LI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tvrt­ka Trump Ho­tels, iz či­jeg je vlas­niš­tva ame­rič­ki pred­sjed­nik iz­a­šao stu­pa­njem na duž­nost, usko­ro će otvo­ri­ti pr­vih 10 hotela svo­jeg cje­nov­no po­volj­ni­jeg lan­ca. Ka­ko je u raz­go­vo­ru za Re­uters iz­ja­vio iz­vr­š­ni di­rek­tor Eric Dan­zi­ger, pr­vih 10 hotela bren­da Ame­ri­can Idea otvo­rit će se kao fran­ši­ze, pa služ­be­no ne­će bi­ti u vlas­niš­tvu kom­pa­ni­je. Pr­va tri hotela otvo­rit će se u dr­ža­vi Mi­ssi­ssip­pi, a vra­ta bi mo­gli otvo­ri­ti već po­čet­kom idu­će go­di­ne. Pre­ma Dan­zi­ge­ro­vim ri­je­či­ma, Ame­ri­can Idea ho­te­li uglav­nom će se otva­ra­ti u pre­ure­đe­nim zgra­da­ma gdje su pri­je bi­li dru­gi ho­tel­ski bren­do­vi, a kra­sit će ih unu­traš­njost ko­ju će uglav­nom opre­ma­ti lo­kal­ni do­bav­lja­či.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.