Naf­t­ne tvrt­ke opo­ra­vi­le se od kri­ze

Biz­nis kao ne­kad Shell, To­tal i Sta­to­il iz­vi­jes­ti­li o udvos­tru­če­nju nov­ča­nih to­ko­va

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tri naj­ve­će eu­rop­ske naf­t­ne i plin­ske kom­pa­ni­je iz­vi­jes­ti­le su o udvos­tru­če­nju nov­ča­nih to­ko­va od pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti na vi­še od 41 mi­li­jar­de do­la­ra u dru­gom kvar­ta­lu, što je po­t­vr­da nji­ho­va opo­rav­ka na­kon tro­go­diš­nje kri­ze i us­pješ­ne pro­ved­be mje­ra šted­nje u pos­lo­va­nju. Bri­tan­sko­ni­zo­zem­ski Royal Dut­ch Shell, fran­cu­ski To­tal i nor­ve­ški Sta­to­il bez ve­ćih te­ško­ća mo­gu is­pla­ti­ti di­vi­den­du i sma­nji­ti du­go­ve, pri­mje­ću­je Re­uters u naj­no­vi­joj ana­li­zi.

Shell pre­dvo­di sku­pi­nu di­vo­va naf­t­ne in­dus­tri­je, iz­vi­jes­tiv­ši o sko­ku do­bi­ti u dru­gom tro­mje­se­čju za vi­še od tri puta u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem go­di­ne ra­ni­je. Ta­kav skok po­naj­vi­še za­hva­lju­ju ra­fi­ne­rij­skom i ke­mij­skom pos­lo­va­nju te 16pos­tot­nom ras­tu ci­je­na naf­te. Dobit To­ta­la i Sta­to­ila ta­ko­đer je nad­ma­ši­la oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra.

U To­ta­lu snaž­nu po­dr­šku do­bi­ti pri­pi­su­ju pro­jek­ti­ma u seg­men­tu pro­izvod­nje i is­tra­ži­va­nja ko­ji no­si ve­li­ke mar­že. Kom­pa­ni­je su uglav­nom po­t­vr­di­le za­cr­ta­ne pla­no­ve po­troš­nje za ovu go­di­nu, s tim da je Sta­to­il bla­go sma­njio pro­ra­čun za is­tra­ži­va­nja.

Shel­lu je dobit sko­či­la vi­še od tri puta, po­naj­pri­je zbog ras­ta ci­je­ne naf­te od 16 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.