CROBEX PREKINUO POZITIVNU SERIJU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TOMISLAV PILI

Di­onič­ki in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze u pe­tak ni­je us­pio pro­du­ži­ti sed­mod­nev­nu pozitivnu seriju. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se spus­tio za 0,19 pos­to na 1884 bo­do­va dok je CROBEX10 os­la­bio do­dat­nih 0,33 pos­to te se za­us­ta­vio na 1115 bo­do­va. Ipak, taj pad ni­je us­pio iz­bri­sa­ti sve do­bit­ke ti­je­kom tjed­na, pa je na tjed­noj ra­zi­ni CROBEX u plu­su 0,68 pos­to, a uže mje­ri­lo bla­gih 0,16 pos­to. Tr­go­va­nje je obi­lje­žio i vr­lo skro­man pro­met od 3,5 mi­li­ju­na ku­na, a sla­bi­ji pro­met za­bi­lje­žen je proš­lo­ga tjed­na sa­mo u po­ne­dje­ljak. Tre­ći­nu pro­me­ta od pet­ka “pri­svo­jio” je Va­la­mar Ri­vi­era ko­ji je uz 1,1 mi­li­ju­na ku­na po­sku­pio 0,4 pos­to na 43,69 ku­na. To je ujed­no bi­la i je­di­na di­oni­ca s mi­li­jun­skim pro­me­tom. Ras­tom ci­je­ne pred­nja­či Ter­mes gru­pa ko­ja se vi­nu­la 10,3 pos­to na 118,73 ku­ne, ali uz vr­lo skrom­ni pro­met od 20.000 ku­na. Iz­ra­že­ni­ji pro­met od 227.000 ku­na za­to je pri­ku­pi­la tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Ma­is­tra ko­je je sko­či­la 9,4 pos­to na 309,59 ku­na. Uvjer­lji­vi gu­bit­nik da­na je Đu­ro Đa­ko­vić ko­ji je iz­vi­jes­tio o pro­du­že­nju ro­ka za upis no­vih di­oni­ca do su­tra. Di­oni­ca sla­von­sko­brod­ske tvrt­ke na bur­zi ta­ko vri­je­di se­dam pos­to ma­nje za­us­ta­viv­ši se na 31,6 ku­na. Pri to­me je pri­ku­pi­la 47.000 ku­na pro­me­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.