Iz­da­šan vi­kend za kon­ce­si­ona­re auto­ces­ta

Gust pro­met Na Hr­vat­skim auto­ces­ta­ma pro­tek­lo­ga je vi­ken­da evi­den­ti­ra­no 690.203 vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­met na auto­ces­ta­ma ko­ji­ma uprav­lja­ju Hr­vat­ske auto­ces­te (HAC) ti­je­kom pro­tek­log vi­ken­da po­ras­tao je u od­no­su na us­po­re­di­vi lanj­ski vi­kend za 0,5 pos­to, uz rast prihoda od ces­ta­ri­ne za 13 pos­to, a rast prihoda od 11,8 pos­to re­gis­tri­ran je i na Au­to­ces­ti Ri­je­ka Za­greb. Od 1. sr­p­nja do kra­ja ruj­na na tim je auto­ces­ta­ma na sna­zi 10pos­tot­no po­ve­ća­nje ci­je­ne ces­ta­ri­na. Se­zon­sko po­ve­ća­nje ci­je­na us­li­je­di­lo je na­kon što su ti kon­ce­si­ona­ri po­čet­kom trav­nja po­ve­ća­li ci­je­ne ces­ta­ri­ne za pro­sječ­nih 4,4 pos­to, ovis­no o di­oni­ci. To, uz rast pro­me­ta, utje­če na pri­hod od ces­ta­ri­na. Na auto­ces­ta­ma u nad­lež­nos­ti HACa pro­tek­lo­ga je vi­ken­da evi­den­ti­ra­no 690.203 vo­zi­la i na­pla­će­na ces­ta­ri­na u iz­no­su od 39,7 mil. ku­na bez PDVa, iz­vi­jes­ti­li su u po­ne­dje­ljak iz HACa. U us­po­re­di­vom vi­ken­du proš­le go­di­ne za­bi­lje­že­no je 689.861 vo­zi­lo i na­pla­će­na ces­ta­ri­na u iz­no­su od 35,1 mil. ku­na bez PDVa. Ta­ko je pro­met vo­zi­la po­ras­tao za 0,5%, a pri­hod od na­pla­će­ne ces­ta­ri­ne za 13% u od­no­su na is­ti vi­kend la­ni. Po po­da­ci­ma Auto­ces­te Ri­je­kaZa­greb, na auto­ces­ta­ma tog kon­ce­si­ona­ra i mos­tu Krk pro­tek­li je vi­kend, od 28. do 30. sr­p­nja, za­bi­lje­žen pro­met 327.190 vo­zi­la i na­pla­će­na ces­ta­ri­na u iz­no­su od 17,9 mil. ku­na bez PDVa.

D. P./PIX

Gu­žve na auto­ces­ta­ma ne sme­ta­ju svi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.